Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Meleg Csilla

Általános szociológiai szöveggyűjtemény jogászoknak

Megjelenés2002-00-00
Méret: B/5
Terjedelem262
Kötéskeménytáblás
ISBN9639310727
Jelenleg rendelhető.

Ár: 5 280 Ft

Internetes ár: 4 224 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 224 Ft

db

A szöveggyűjtemény összeállításakor azokból az alapirodalmakból válogattunk, melyeket a jelenlegi joghallgatók, a későbbi jogalkotók, jogalkalmazók ismeretbővítéséhez, szemléletmódjának formálódásához a legfontosabbnak tekintettünk. A szemelvényekben azokról a problémakörökről olvashatunk, melyek napjaink magyar társadalmában is értelmezésre vagy újraértelmezésre váró kérdéskörök. A hatalmi ágak szétválasztása, az erkölcs szerepe a társadalomban és a jogban, szabadság és egyenlőség a demokratikus társadalmakban, a hatalomgyakorlással, az önkormányzatisággal és a közigazgatással foglalkozó írások a mának is megfontolásra érdemes üzeneteket hordoznak. A szöveggyűjtemény válogatott irodalmai azt az ívet rajzolják fel, mely a demokráciától a politikai kultúráig vezeti el az olvasót.

Montesquieu: A törvények szelleméről
Előszó 19
Az olvasóhoz 21
A törvényekről általában 22
A különböző lényekre vonatkozó törvényekről 22
A természet törvényeiről 24
A tételes törvényekről 24
Azokról a törvényekről, amelyek közvetlenül
a kormányzat természetéből következnek 27
A három különböző kormányzat természetéről 27
A köztársasági kormányzatról és a demokráciára vonatkozó törvényekről 27
Az arisztokrácia természetére vonatkozó törvényekről 30
A monarchikus kormányzat természetével kapcsolatos törvényekről 32
Az önkényuralmi állam természetével kapcsolatos törvényekről 34
A törvényhozó által adott törvényeknek össze kell függniük
a kormányzat vezérelvével 36
E könyv alapgondolata 36
Mi az erény lényege a politikai államban? 37
Mit jelent a köztársaság szeretete a demokráciában? 37
Hogyan lehet szeretetet kelteni az egyenlőség és a mértékletesség iránt? 38
Hogyan alapozzák meg a törvények a demokráciában az egyenlőséget? 38
Hogyan kell a demokráciában a törvényeknek fenntartaniuk
a mértékletességet? 40
Egyéb eszközök, amelyek a demokrácia vezérelvének kedveznek 41
Hogyan kell az arisztokráciában a törvényeknek összhangban lenniük
a kormányzat vezérelvével? 43
Hogyan felelnek meg a törvények vezérelvüknek a monarchiában? 46
A végrehajtás gyorsaságáról a monarchiában 47
A monarchikus kormányzat kiválóságáról 47
Ugyanennek a tárgynak folytatása 48
Az önkényuralom eszméje 49
Hogyan felelnek meg a törvények az önkényuralmi kormányzat vezérelvének? 49
Ugyanennek a tárgynak folytatása 52
A hatalom átviteléről 54
Az ajándékokról 55
Az uralkodó által adott jutalmakról 55
Újabb következtetések a három kormányzat vezérelveiből 56
A törvényszerkesztés módjáról 62
A törvényhozó szelleméről 62
Az előbbi tárgy folytatása 62
Azok a törvények, amelyek látszólag eltávolodnak a törvényhozó szándékától,
sokszor összhangban vannak azzal 62
A törvényhozó szándékával összeütközésbe kerülő törvényekről 63
Az előbbi tárgy folytatása 63
Az azonosnak látszó törvényeknek nem mindig azonos a hatásuk 63
Az előbbi tárgy folytatása - A törvények helyes megszerkesztésének szüksége 64
Az azonosnak látszó törvényeknek nem mindig azonosak az indokaik 64
A görög és a római törvények egyaránt büntették az öngyilkosságot anélkül,
hogy indokaik azonosak lettek volna 64
Néha egymással ellentétesnek látszó törvények
ugyanabból a szellemből fakadnak 65
Miképpen lehet két egymástól kölönböző törvényt összehasonlítani? 66
Néha azonosnak tetsző törvények ténylegesen különböznek egymástól 66
A törvényeket nem szabad elválasztani attól a céltól, amelynek érdekében
hozták őket - A lopásra vonatkozó római törvények 67
A törvényeket nem szabad elválasztani azoktól a körülményektől,
amelyek között azokat alkották 68
Néha jó az, ha a törvény önmagát igazítja helyre 68
Mit kell a törvények szerkesztésénél szem előtt tartani? 68
Egy helytelen törvényalkotási mód 72
Az egyöntetűségre való törekvésről 72
A törvényhozókról 73
Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában
Bevezető 79
A politikai egyesülésről az Egyesült Államokban 89
Arról, hogy Európában és az Egyesült Államokban eltérő módon
értelmezik az egyesülési szabadságot és különbözőképpen élnek vele 93
A demokrácia kormányzásáról Amerikában 96
Az általános választásról 96
A nép választásairól és a választásokban megnyilvánuló
demokratikus ösztönökről 96
Az okokról, amelyek részben korrigálhatják a demokráciának
ezeket az ösztöneit 98
Az amerikai demokrácia hatása a választási törvényekre 101
A köztisztviselők az amerikai demokráciában 102
A magisztrátusok önkényéről az amerikai demokráciában 104
A közigazgatás ingatagsága az Egyesült Államokban 105
A közterhek az amerikai demokráciában 107
A korrupcióról és a kormányzók bűneiről a demokráciában;
milyen hatással vannak a közmorálra 110
Milyen erőfeszítésekre képes a demokrácia? 111
Milyen hatalmat gyakorol általában az amerikai demokrácia önmaga felett? 114
Milyen tényleges előnyöket élvez az amerikai társadalom
a demokrácia kormányzata jóvoltából? 115
A törvények általános irányultságáról az amerikai demokráciában
és alkalmazóik ösztöneiről 116
A közszellemről az Egyesült Államokban 119
A jogok eszméjéről az Egyesült Államokban 121
A törvény tiszteletben tartásáról az Egyesült Államokban 124
A többség mindenhatósága az Egyesült Államokban és következményei 125
A többség mindenhatósága mi módon fokozza Amerikában
a demokráciákra természetszerűleg jellemző törvényhozási
és közigazgatási bizonytalanságot 127
A többség zsarnoksága 129
A többség mindenhatóságának következményei
az amerikai köztisztviselők döntéseire 132
Miféle hatalma van Amerikában a többségnek a gondolkodás fölött? 133
A többség zsarnokságának hatása az amerikaiak nemzeti jellemére;
az udvari szellem az Egyesült Államokban 135
Az amerikai köztársaságokra nézve a legnagyobb veszély
a többség mindenhatóságából fakad 137
Mi enyhíti a többség zsarnokságát az Egyesült Államokban?
A közigazgatási centralizáció hiánya 139
A jogászszellem az Egyesült Államokban; hogyan alkot ellensúlyt
a demokráciával szemben 140
A demokratikus érzelmek és eszmék hatása a politikai társadalomra 146
Az egyenlőség természetes igényt támaszt az emberekben
a szabad intézmények iránt 146
A demokratikus népek kormányzatra vonatkozó nézetei
természetes módon kedveznek a hatalom összpontosításának 147
A demokratikus népeket érzelmeik, eszméikkel összhangban,
a hatalom összpontosítására ösztönzik 149
Milyen sajátos és véletlenszerű okok ösztönzik a demokratikus népeket
a hatalom központosítására, s melyek tántorítják el attól? 152
Napjainkban az európai nemzetek körében a legfelsőbb hatalom
mindinkább erősödik, jóllehet az uralkodók biztos helyzete gyengül 156
Miféle önkényuralomtól féljenek a demokratikus nemzetek? 165
Az előző fejezetek folytatása 169
Általános meglátások a témával kapcsolatban 175

C. Wright Mills
Az uralkodó elit 179
A magasabb rendű erkölcstelenség 205

Bibó István
Az államhatalmak elválasztása egykor és most 211
Jogszerű közigazgatás, eredményes közigazgatás,
erős végrehajtó hatalom 231
Közép- és Kelet-Európa politikai kultúrájának
deformálódása 249
Eredendő elmaradottság vagy történeti zsákutca? 251
Reakciós érdekek és nemzeti érzés 252
Zavaros filozófiák és hazug propaganda 253
A nemzeti keretek bizonytalansága 253
A közösségért való egzisztenciális félelem 254
A nemzeti öntudat "felébresztése" 254
Az antidemokratikus nacionalizmus 255
A demokrácia meghamisítása 256
A hamis realista 257
A társadalmi vezetés problémái 257
A monarcha, a nemes és a katona 258
A nemzeti intelligencia szerepe 258
A politikai jellem deformálódása 259
A nemzeti materializmus 259
Zűrzavaros publicisztika és "nemzeti tudomány" 260

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Meleg Csilla

Dr. Meleg Csilla a PTE és a Berzsenyi Dániel Főiskola egyetemi tanára. Nevelés- és oktatásszociológiai témakörben pedagógia és tanár szakos hallgatóknak, általános szociológiai, deviancia- és médiaszociológiai témakörben pedig jogászhallgatóknak vezet kurzusokat. Több tudományos társaság tagja, hazai és nemzetközi konferenciák meghívott előadója.
A szerző életrajzát és tudományos munkásságát lásd bővebben itt.

Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat