Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Juhász László, Mohai Máté, Nochta Tibor

JSZS: A gazdaság jogi szabályozása II. (A/3. Témakör: A jogi személyek jogával és a gazdasággal kapcsolatos joganyag)

Megjelenés2015-09-09
Méret: B5
Terjedelem364
Kötéskartonált
ISBN978-615-5376-65-8
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 5 980 Ft

Internetes ár: 4 784 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 784 Ft

Kézirat lezárva: 2015. június 1.

A polgári jognak egyik legfontosabb területe ma a kereskedelmi – gazdasági magánjog. A gazdasági-kereskedelmi élethez szorosan kötődő e joganyag jelentős részét a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) tartalmazza (társasági jog, fogyasztóvédelmi magánjog, értékpapírokra irányadó általános szabályok, a dologi jogi normák, az üzleti tartalmú szerződések stb.) de a kódex mellett köszönhetően az igen erős közjogi és eljárási jogi hatásoknak, külön törvényi szabályozásban lelhető fel a cégjog, csődjog, az egyéni vállalkozás és egyéni cégekre irányadó jog, a versenyjog, a közbeszerzések joga stb. A gazdaságra vonatkozó e sokarcú jogi rezsim alapvető szabályainak ismerete a jogi szakvizsgakövetelmény nélkülözhetetlen eleme kell legyen. Jelentőségét nem csupán az a körülmény növeli, hogy a gyakorló jogászok számára mellőzhetetlenül fontos jogterületekről van szó, de az is érzékelhető, hogy e joganyag kerül változtatásra leggyakrabban, amely komoly kihívás a judikatúrának. Ezen okból a praxisnak szilárd magánjogi dogmatikai ismeretekre is szükséges támaszkodnia.

E két kötetben összefoglalt gazdasági jogi szakvizsgaanyag a szerzők szándéka szerint tehát nem pusztán jogszabály- és joggyakorlat ismertetés, hanem ezen túlmutatóan stabil gazdasági magánjogi tudás megalapozását kívánja segíteni a szakvizsgázók – illetőleg későbbi gyakorló jogászok – számára.

VI. Cégjog (Mohai Máté) 13

1. Bevezetés 13

2. Cégjogi alapfogalmak 13

2.1. Cég, cégirat 13

2.2. A cégnyilvántartás nyilvánossága, közhitelessége 14

2.3. Céginformációs szolgálat, csoportosított céginformáció 15

3. Elektronikus okirat 17

3.1. Elektronikus közokirat 18

3.2. Elektronikus aláírás 20

3.3. Időbélyegző 21

3.4. Beszámoló, az elektronikus úton benyújtott beszámoló 22

4. Cégnév 23

5. Cégbíróság 24

6. Képviselet, cégjegyzés 26

7. A cégekre vonatkozó közlemények közzététele 27

8. Cégjegyzék 28

9. Székhely, telephely, fióktelep 34

10. Szerződésminta 35

11. Tag, vezető tisztségviselő eltiltása 36

12. Nonprofit gazdasági társaság 38

13. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás. Jogorvoslatok 40

13.1. Fogalma 40

13.2. A cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás közös szabályai 40

13.3. A cégbejegyzésre és változásbejegyzésre irányuló kérelem 41

13.4. A cégbíróság feladata a cég bejegyzésére irányuló kérelem benyújtását követően 45

14. A cég bejegyzésére irányuló kérelem hiánypótlás nélküli elutasítása 45

14.1. A cég bejegyzésére irányuló kérelem érdemi vizsgálata, döntés 

a cégbejegyzési kérelemről 46

15. Az egyszerűsített cégeljárás 48

16. A változásbejegyzési eljárás 49

17. Jogorvoslatok a cégeljárás során 57

17.1. A cégbejegyzést (változásbejegyzést) elutasító végzés elleni fellebbezés 58

17.2. A cégbejegyzést (változásbejegyzést) elrendelő végzés hatályon kívül helyezése iránti per 58

17.3. A cégalapítás érvénytelenségének megállapítása iránti per 60

17.4. A létesítő okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti per 61

17.5. A bejegyző végzés hatályon kívül helyezése és a cégalapítás, valamint 

létesítő okirat módosításának érvénytelensége iránti perek közös szabályai 61

17.6. A gazdasági társaság és a szövetkezet tagjának kizárása iránti per 61

18. Törvényességi felügyeleti eljárások. Különleges törvényességi felügyeleti eljárások 62

18.1. Törvényességi felügyeleti eljárás 62

18.2. Különleges törvényességi felügyeleti eljárások 69

19. Végelszámolási eljárás 74

19.1. A végelszámolás joganyagi elhelyezkedése 74

19.2. Általános rendelkezések 75

19.3. A végelszámolás alapfeltételei, korlátai 75

19.4. A végelszámolás tárgya, kezdő időpontja 75

19.5. A végelszámolás menete, a vezető tisztségviselők kötelezettségei 76

19.6. A végelszámoló jogállása, felelőssége 77

19.7. A végelszámolás lefolytatása, befejezése 78

20. Egyszerűsített végelszámolás 80

21. Kényszertörlési eljárás 81

21.1. A kényszertörlés elrendelése 81

21.2. A kényszertörlés lefolytatása, cégbíróság által lefolytatott vagyonfelmérés 82

21.3. A kényszertörlés befejezése 84

21.4. A tag, vezető tisztségviselő felelőssége 85

22. Vagyonrendezési eljárás 86

22.1. Fogalma 86

22.2. A bíróság feladatai 87

22.3. A vagyonrendező feladatai 87

22.4. A vagyonrendezési eljárás befejezése 88

22.5. Megszűnt külföldi tag üzletrészére vonatkozó eljárás 88

VII. A csőd- és felszámolási eljárás (Juhász László) 90

1. Bevezetés 90

2. Általános rendelkezések 90

3. A gazdálkodó szervezet fogalma 92

4. A más tagállamban bejegyzett vállalkozás felszámolása 92

5. Az adós fogalma 93

6. A hitelező fogalma 93

7. A gazdálkodó szervezet vezetője 94

8. Kivételes szabályok a vagyonnal kapcsolatosan 96

9. A hitelezői választmány jogai 99

10. A bíróság feladata a választmánnyal kapcsolatban 100

11. A hitelezői képviselő 100

12. Joghatóság 101

13. A hatáskör 101

14. Az illetékesség 103

15. A Pp. szabályainak alkalmazása 105

16. A közzétételi nemperes eljárás 107

17. Bejegyzési nemperes eljárás 108

18. Közös eljárási szabályok a közzétételi és a bejegyzési eljárásra 109

19. A csődeljárás 109

19.1. A kérelem benyújtására jogosultak 109

19.2. A kérelem kellékei 109

19.3 A csődeljárás kezdő időpontja 110

19.4. Az eljárás megszüntetése 112

19.5. A csődeljárás elrendelése 112

19.6. A közzétételi végzés tartalma 112

19.7. A privilegizált követelések 113

19.8. Anyagi jogi következmények 114

19.9. A beszámítás 115

19.10. A fizetési megbízás teljesítése 116

19.11. A dologi biztosíték érvényesítése 116

19.12. A szerződések felmondása, elállás 118

19.13. A kamatra vonatkozó rendelkezés 118

19.14. Eljárásjogi hatások 119

19.15. A követelések bejelentése 123

19.16. A bejelentési határidő 124

19.17. A külföldi hitelezők értesítése 125

19.18. A nyilvántartásba-vételi díj a csődeljárásban 125

19.19. Elszámolás a regisztrációs díj felhasználásáról 125

19.20. A regisztrációs díj, mint hitelezői igény 126

19.21. Meddig fizethető be a regisztrációs díj 126

19.22. A követelések nyilvántartásba vétele 126

19.23. Vitatott követelés 127

19.24. A közokiratba foglalt követelés 129

19.25. A befolyással rendelkezők követelése 129

19.26. A tartozásátvállalás és az engedményezés 130

19.27. A besorolással kapcsolatos eljárás 132

19.28. A vagyonfelügyelő kirendelése 134

19.29. A vagyonfelügyelő jogai 134

19.30. A vagyonfelügyelő felelőssége és beszámolási kötelezettsége 136

19.31. A kifogás 137

19.32. Vagyonfelügyelői tisztség megszűnése és a vagyonfelügyelő díja 137

19.33. A vagyonfelügyelői tisztség megszűnése 138

19.34. A vagyonfelügyelő díja 138

19.35. Egyezség a csődeljárásban 139

19.36. Az első tárgyalás összehívása 140

19.37. A meghívó mellékletei 140

19.38. Az egyezség előkészítése 141

19.39. Az egyezségi tárgyalás 142

19.40. A csődegyezségi tárgyalás jegyzőkönyve 144

19.41. A szavazati jog számítása 145

19.42. A szavazati joggal rendelkező hitelezők 146

19.43. A szavazatok számítása 146

19.44. Az egyezség tartalma 149

19.45. Az egyezségkötés feltételei 150

19.46. A követelését késedelmesen bejelentő vagy azt elmulasztó 

jogosult helyzete 152

19.47. Az egyezség írásba foglalása 152

19.48. Az egyezségi tárgyalás eredményének bejelentése 153

19.49. Döntés az egyezség jóváhagyása tárgyában 154

19.50. A bírói vizsgálat terjedelme 154

19.51. Az eljárás megszüntetése 156

19.52. Fellebbezés és közzététel 158

20. A felszámolási eljárás 160

20.1. Kezdő időpont a felszámolási eljárásban 160

20.2. A felszámolási eljárás hivatalból történő megindítása 160

20.3. A felszámolási eljárás lefolytatása kérelem alapján 165

20.4. A felszámolási eljárás megindítása az adós kérelmére 165

20.5. A felszámolási eljárás megindítása a végelszámoló által 167

20.6. A felszámolás kezdeményezése a hitelező által 168

20.7. Az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelésének feltételei 171

20.8. Az ideiglenes vagyonfelügyelő eljárása 173

20.9. Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás 178

20.10. Egyéb elutasítási okok 181

20.11. A fizetésképtelenség vizsgálata 182

20.12. A fizetési haladék biztosítása 183

20.13. A tartozás kiegyenlítése 183

20.14. Az eljárás megszüntetése a hitelező elállása miatt 183

20.15. Szünetelés a felszámolási eljárásban 184

20.16. A fizetésképtelenség megállapítása és a felszámolás elrendelése 185

20.17. A fizetésképtelenség fogalma 185

20.18. A fizetésképtelenség megállapításával kapcsolatos kérdések 186

20.19. Az eljárás soron kívüli megszüntetése 191

20.20. A felszámolóra vonatkozó rendelkezések 192

20.21. A felszámoló felmentése 196

20.22. A felszámoló felmentésének általános szabályai 197

20.23. A vezetői felelősség szabályai 199

20.24. Perindítás a vezető ellen 200

20.25. A tartozások esedékessé válása, kamatfizetési kötelezettség 206

20.26. A beszámítás 206

20.27. A hitelezői igények bejelentése 207

20.28. A bejelentési határidők 207

20.29. A felszámolás alatt keletkezett követelések 208

20.30. A felszámolás elrendelésének következményei 208

20.31. Elidegenítési és terhelési tilalom, visszavásárlási és vételi jog alakulása 210

20.32. Visszavásárlási és vételi jog 210

20.33. A szerződések megtámadása 211

20.34. Hatáskör 213

20.35. A 90 napos megtámadási határidő 214

20.36. A jogvesztő határidő 214

20.37. A megtámadott szerződés megkötésének ideje 216

20.38. Megtámadási okok 216

20.40. A sikeres megtámadás eredménye 220

20.41. Egyezség a felszámolás során 221

20.42. Az egyezség megkötésében részt vevő hitelezők 221

20.43. Az egyezség előkészítése 222

20.44. Az egyezség körébe vonható vagyon meghatározása 222

20.45. Az egyezség jóváhagyása 226

20.46. A vagyoni helyzet felmérése 227

20.47. Az adós tevékenységének a folytatása 228

20.48. A felszámoló feladatai a bejelentett követelésekkel kapcsolatban 228

20.49. A vitatott hitelezői igény 229

20.50. A nyilvántartásba vételi díj 230

20.51. Nyilatkozat a követelésről 231

20.52. A felszámoló jogosultságai az adós szerződéseivel kapcsolatban 232

20.53. A munkáltatói jogok gyakorlása 232

20.54. A felszámolónak az adós vagyonával kapcsolatos feladatai 233

20.55. A vagyon értékesítése 235

20.56. A zálogjogosult követelésének kielégítésére vonatkozó szabályok 245

20.57. A közbenső mérleg 249

20.58. Kifizetések a közbenső mérleg alapján 250

20.59. A felszámoló feladata a közbenső mérleggel kapcsolatban 250

20.60. A bíróság határozata és a felszámolói díj mértéke 251

20.61. A hitelezők tájékoztatása a közbenső mérleg jóváhagyásáról 252

20.62. A kifogás 252

20.63. A kifogás elhatárolása más jogintézménytől 252

20.64. A kifogás előterjesztésére jogosultak 253

20.65. A bíróság döntése 253

20.66. Kifogás vagy peres eljárás 254

20.67. A felszámoló felelőssége 254

20.68. A záróanyag és részei 255

20.69. Az eljárás befejezésére megszabott határidő 257

20.70. Engedményezés 257

20.71. A felszámoló irattározási és iratmegőrzési kötelezettsége 258

20.72. A bírósági eljárás a benyújtott záróanyaggal kapcsolatban 259

20.73. Kifogás a záróanyag ellen 259

20.74. A be nem hajtott követelések és az értékesítetlen vagyontárgyak sorsa 260

20.75. A kielégítési sorrend 260

20.76. A felszámolási költségek 261

20.77. A felszámolási költségek hatályos szabályai 264

20.78. A biztosított követelések 273

20.79. A járadékjellegű követelések 275

20.80. Magánszemély nem gazdasági tevékenységből eredő követelése 276

20.81. A szavatossági és jótállási kötelezettségek 276

20.82. Az adótartozások besorolása 277

20.83. Egyéb tartozások besorolása 278

20.84. Késedelmi kamat, pótlék stb. besorolása 278

20.85. A vezető tisztségviselők követelése 279

20.86. A hitelezők kielégítése 280

20.87. A felszámoló díja 280

20.88. A díj alapjának meghatározása 281

20.89. A felszámolói díj és a felszámolási költségek kapcsolata 282

20.90. A felszámolói díj fedezete 282

20.91. Döntés a vagyonfelosztási javaslatról 284

20.92. A záróvégzés egyéb rendelkezései 285

20.93. A felülvizsgálat lehetősége az eljárást befejező végzés ellen 285

20.94. Az állam felelőssége 287

20.95. A többségi befolyással rendelkező felelőssége 287

20.96. A minősített többséget biztosító befolyás 288

20.97. A vagyoni hányad rosszhiszemű átruházása miatti felelősség 

megállapítása 289

20.98. Az egyszerűsített felszámolás 289

20.99. Eljárás stratégiailag kiemelt gazdálkodó szervezetek esetében 292

20.100. Az állami felszámolóra vonatkozó speciális előírások 298

20.101. Eljárás folyamatban lévő csőd- illetve felszámolási eljárás esetén 300

20.102. Fizetési haladék meghosszabbításának kezdeményezési joga 300

20.103. A követelések ismételt bejelentése állami felszámoló kijelölése esetén 301

20.104. A határidők módosulása 301

20.105. Egyéb eltérő szabályok 302

20.106. A fokozottan kiemelt szervezet 304

20.107. Eltérő eljárási szabályok a kiemelt stratégiai szervezetek esetén 305

20.108. A rendkívüli moratórium 306

20.109. A bíróság eljárása 308

20.110. A felszámolást elrendelő végzés tartalma 310

20.111. Eltérő szabályok alkalmazása 310

20.112. A felszámoló feladatai és az értékesítés szabályai 311

20.113. Az „állami” követelések engedményezése 313

20.114. A termőföldre vonatkozó rendelkezések 314

VIII. Az értékpapírok forgalomba hozatala (Nochta Tibor) 316

1. Alapfogalmak 316

2. Az értékpapírok kibocsátása 327

IX. Versenyjog (Nochta Tibor) 331

X. Közbeszerzés (Nochta Tibor) 342

1. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény megalkotásának indokai 342

2. Közbeszerzés célja és alapelvei 343

3. Alapfogalmak 343

3.1. Ajánlattevő, alvállalkozó 343

3.2. Dinamikus beszerzési rendszer 344

3.3. Elektronikus árlejtés 344

3.4. Keretmegállapodás 344

3.5. Közbeszerzési eljárás előkészítése 344

3.6. Meghatározott befolyás 345

3.7. Részvételére jelentkező 345

3.8. Támogatás 345

3.9. Tervpályázat 345

4. A közbeszerzési eljárás 345

4.1. Nyílt eljárás 346

4.2. A meghívásos eljárás 346

4.3. A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 347

4.4. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 347

4.5. Versenypárbeszéd 347

XI. Az Országos Betétbiztosítási Alap 

(a 2013. évi CCXXXVII. Tv. alapján) (Nochta Tibor) 348

XII. A nemzeti vagyon fogalomkörébe tartozó 

egyes vagyontípusok (Nochta Tibor) 352

1. A nemzeti vagyon alaptörvényi szintű szabályai 352

2. Az állam részvétele a polgári jogi jogviszonyokban 352

3. A nemzeti vagyon törvényi szintű szabályai 353

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Juhász László

Dr. Juhász László bíró, 1974-ben nevezték ki bírónak, 1989 óta Baranya megyében bíráskodik. 1992-től 2003-ig döntően gazdasági, közte csőd és felszámolási ügyekkel foglalkozott. 2003-tól a Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának vezetője.

Mohai Máté

Dr. Mohai Máté, tanársegéd, PTE ÁJK

Nochta Tibor

Nochta Tibor a Polgári Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Kereskedelmi Kamara mellett szervezett állandó választott bíróság tagja, ügyvéd. Főbb kutatási területei a gazdasági és kereskedelmi magánjog intézményei, a kártérítési felelősség, a társasági jog és a kereskedelmi szerződések joga, európai kereskedelmi és társasági jog.

Kapcsolódó termékek

JSZS: Családjog. Az új Ptk. alapján (2015)

Szerző: Reiderné Bánki Erika

Internetes ár 3 504 Ft

db

Részletek

JSZS: Polgári eljárásjog

Szerző: Nemessányi Zoltán, Király Lilla, Kengyel Miklós, Juhász László, Czoboly Gergely

Internetes ár 5 584 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat