Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Benedek Ferenc, Pókecz Kovács Attila

Római magánjog (4. kiadás)

Megjelenés2016-10-04
Méret: B5
Terjedelem400
Kötéskartonált
ISBN978-615-5376-93-1
Jelenleg rendelhető.

Ár: 5 980 Ft

Internetes ár: 4 784 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 784 Ft

db

A Római magánjog című kézikönyv elsősorban a mindennapi munkájukban igényességre törekvő gyakorló jogászok számára készült. A mű – tartalmának és szerkesztésmódjának köszönhetően – a római jogi ismeretek rendszerezett áttekintésére is kiválóan alkalmas, ezért a témakör iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség figyelmébe is bátran ajánlható. Az egyes fejezetekhez kapcsolódó szakirodalmi jegyzék akár elmélyültebb tudományos kutatások megkezdéséhez is kiindulópontul szolgálhat. Strukturáltságának és tipográfiai megoldásainak köszönhetően didaktikai céloknak is kiválóan megfelel. A kézikönyv az ókori juristák gyakorlatorientált szemléletének megfelelően mutatja be a római jog intézményeit. A mű alapját Benedek Ferenc Római magánjog. Dologi és kötelmi jog című munkája képezi.

Szakirodalmi rövidítések 11

Előszó 15

Bevezetés 17

1. §. A római jog fogalma 17

2. §. A római jog történetének korszakai 17

Első rész | Róma államszervezete 

és a római jog forrásai 19

I. cím: A római államszervezet 19

I. fejezet: A királyság és a köztársaság 19

1. §. A királyság államszervezete 19

2. §. A köztársasági államforma létrejötte 20

2. §. A magistratusok 21

3. §. A népgyűlés 25

4. §. A senatus 28

5. §. A területi igazgatás a köztársaság korában 30

II. fejezet: A principátus 33

1. §. A principátus létrejötte és a princeps jogállása 33

2. §. A principátus központi kormányzata 35

3. §. A principátus területi igazgatása és társadalma 38

III. fejezet: A dominátus 41

1. §. A principátus válsága és a dominátus kialakulása 41

2. §. A dominátus központi kormányzata 43

3. §. A dominátus területi igazgatása és társadalma 45

 

II. cím: A római jog forrásai és továbbélése 48

I. fejezet: A római jog forrásai 48

1. §. A római magánjog rendszere és forrásai 48

2. §. A szokásjog (consuetudo) 52

3. §. A törvény (lex) 53

4. §. Az edictum 56

5. §. A senatus consultum 58

6. §. A császári rendeletek (constitutiones principis) 59

7. §. A jogtudomány 61

8. §. A jusztiniánuszi kodifikáció 71

II. fejezet: A római jog továbbélése 75

1. §. A római jog továbbélése a glosszátorok fellépéséig 75

2. §. A római jog reneszánsza Nyugat-Európában 77

3. §. A római jog recepciója 80

4. §. A római jogtudomány továbbélése Európában (16–20. sz.) 82

5. §. A római jogtudomány története a 20. században 86

Második rész | A római polgári peres eljárás 89

I. cím: A polgári peres eljárás általános vonásai 89

1. §. Magánjog és perjog 89

2. §. A bírósági szervezetrendszer kezdetei 90

3. §. A kereset és a keresetelévülés 91

 

II. cím: A polgári peres eljárás egyes korszakai 93

1. §. A legis actiós eljárás 93

2. §. A formuláris eljárás 97

3. §. A keresetek fajai 100

4. §. A formuláris per lefolyása 101

5. §. A prétori végrehajtás 103

6. §. A prétor peren kívüli jogsegélyei 105

7. § A cognitiós eljárás 107

Harmadik rész | Személy- és családjog 111

I. cím: A személyjog 111

I. fejezet: A természetes személy 111

1. §. Az ember mint jogalany 111

2. §. A rabszolgák 112

3. §. A szabadok 118

4. §. A státuszváltozás (capitis deminutio) 119

5. §. A polgári jogállapotot befolyásoló körülmények 121

II. fejezet: A jogi személy 124

1. §. A jogi személyről általában 124

2. §. Jogi személyek a római jogban 125

 

II. cím: A családjog 129

I. fejezet: A római család 129

1. §. A vérrokonság 129

2. §. Az agnát család és az agnát rokonság 130

3. §. Az apai hatalom (patria potestas) 131

4. §. A férji hatalom (manus mariti) 136

II. fejezet: A házasság 138

1. §. A római házasság fogalma és feltételei 138

2. §. A házasság létrejötte, joghatásai, megszűnése 141

3. §. A hozomány (dos) 144

4. §. A donatio ante (propter) nuptias 148

III. fejezet: Cselekvőképesség. Gyámság és gondnokság 150

1. §. A cselekvőképesség 150

2. §. A serdületlenek gyámsága (tutela impuberum) 153

3. §. A női gyámság (tutela mulierum) 155

4. §. A gondnokság (cura) 156

Negyedik rész | Dologi jog 159

Bevezetés: A vagyon és a dolog 159

1. §. A vagyon 159

2. §. A dolog (res) 160

 

I. cím: A birtok és a birtokjogok 165

I. fejezet: A birtok és a birtokjogok általában 165

1. §. A birtok (naturalis possessio) fogalma 165

2. §. A birtokjogok és a jogi birtok fogalma 167

II. fejezet: A tényleges birtok és a birtokjogok keletkezése és megszűnése 169

1. §. A tényleges birtok (naturalis possessio) keletkezése és megszűnése 169

2. §. A birtokjogok, ill. a jogi birtok keletkezése és megszűnése 171

III. fejezet: A birtokvédelem 172

1. §. A birtokvédelem fogalma, indokai és kialakulása 172

2. §. Birtokvédelem a preklasszikus és a klasszikus jogban 175

3. §. A birtokvédelem a posztklasszikus és a jusztiniánuszi jogban 177

 

II. cím: A tulajdonjog 179

I. fejezet: A tulajdonjog fogalma, története, fajai 179

1. §. A tulajdonjog fogalma és a tulajdonjog korlátai 179

2. §. A római tulajdon története 182

3. §. A római tulajdonjog fajai 183

4. §. A tulajdonjog keletkezésének és megszűnésének módjai általában 184

II. fejezet: A tulajdonjog eredeti szerzésmódjai 187

1. §. A foglalás (occupatio) 187

2. §. A kincstalálás (inventio thesauri) 188

3. §. A dolgok egyesülése és összekeveredése 189

4. §. A gyümölcsszerzés (fructuum separatio; perceptio) 192

5. §. A feldolgozás (specificatio) 194

6. §. Addictio és adsignatio 196

III. fejezet: A tulajdonjog származékos szerzésmódjai 197

1. §. A tulajdonátruházás formaszerű ügyletei 197

2. §. A formátlan átruházó ügylet: a traditio 199

3. §. Egyéb származékos szerzésmódok 201

IV. fejezet: Az elbirtoklás (usucapio és praescriptio) 203

1. §. Az elbirtoklás fogalma, funkciói és története 203

2. §. Az usucapio 206

3. §. A longi temporis praescriptio 209

4. §. Elbirtoklás a jusztiniánuszi jogban 210

V. fejezet: A tulajdonjog megszűnése 211

VI. fejezet: A tulajdonjog védelme 212

1. §. A rei vindicatio 212

2. §. Az actio Publiciana 215

3. §. A negatoria in rem actio és az egyéb tulajdonvédelmi eszközök 216

VII. fejezet: A tulajdonközösség 218

 

III. cím: Az idegen dologbeli jogok (iura in re aliena) 220

I. fejezet: A szolgalmi jogok 221

1. §. A telki szolgalmak (servitutes praediorum) 221

2. §. A személyes szolgalmak (servitutes personarum) 224

II. fejezet: Az örökhaszonbérlet és a felülépítményi jog 226

1. §. Az örökhaszonbérlet (emphyteusis) 226

2. §. Felülépítményi jog (superficies) 228

III. fejezet: A zálogjog 229

1. §. A zálogjog fogalma és történeti kialakulása 229

2. §. A zálogjog tárgya 231

3. §. A zálogjog tartalma 233

4. §. A zálogjog keletkezése, átruházása és megszűnése 236

Ötödik rész | Kötelmi jog 239

I. cím: A kötelem általában 239

I. fejezet: A kötelem fogalma, létesítő tényei, eredete 239

1. §. A kötelem fogalma, tartalma és fajai 239

2. §. A kötelemlétesítő tények 243

3. §. A kötelmek eredete 245

II. fejezet: A szolgáltatás és annak teljesítése 247

1. §. A kötelmi szolgáltatás meghatározásának sajátos módjai 247

2. §. A teljesítés (solutio) 249

III. fejezet: A kötelmek nemteljesítése: lehetetlenülés és késedelem 253

1. §. A nemteljesítés általában 253

2. §. A kártérítés mint a kötelemszegés szankciója 254

3. §. A kötbér (poena conventionalis) 257

4. §. A szerződésszegés felróhatósága: vétkesség és véletlen 258

5. §. A szolgáltatás lehetetlenülése 261

6. §. Az adóskésedelem (mora debitoris, mora solvendi) 263

7. §. A hitelezőkésedelem (mora creditoris, mora accipiendi) 264

 

II. cím: Kötelmek szerződésekből és szerződésszerű tényekből 266

I. fejezet: A szerződések általában 266

1. §. A szerződés fogalma és a római jog szerződéseinek rendszere 266

2. §. A szerződés megkötése 269

3. §. A szerződés tartalma 274

4. §. Az érvénytelen jogügylet 278

5. §. Képviselet a jogügyleteknél 279

II. fejezet: A stricti iuris egyoldalú kötelmek 284

1. §. A stricti iuris kötelem általában 284

2. §. A stipulatio 285

3. §. A litterálkontraktus 288

4. §. A kölcsön (mutuum és foenus) 289

5. §. Az egyoldalú kötelmet keletkeztető prétori pactumok 292

III. fejezet: A szinallagmatikus bonae fidei kötelmek 294

1. §. A bonae fidei kötelmek általában 294

2. §. Az adásvétel (emptio venditio) 295

3. §. A dologbérlet (locatio conductio rei) 302

4. §. A munkaszerződés (locatio conductio operarum) 304

5. §. A vállalkozási szerződés (locatio conductio operis) 305

6. §. A társaság (societas) és a véletlen közösség (communio incidens) 307

7. §. A névtelen reálszerződések (contractus innominati) 310

IV. fejezet: Az egyenlőtlenül kétoldalú és az egyoldalú bonae fidei kötelmek 315

1. §. A haszonkölcsön (commodatum) 315

2. §. A letét (depositum) 316

3. §. A kézizálog-szerződés (contractus pigneraticius) 318

4. §. A megbízás (mandatum) és a megbízás nélküli ügyvitel (negotiorum gestio) 319

5. §. Az ajándékozás (donatio) 321

VI. fejezet: A jogalap nélküli gazdagodás (condictiones sine causa) 325

1. §. A jogalap nélküli gazdagodás általában 325

2. §. A jogalap nélküli gazdagodás tényállástípusai 326

 

III. cím: Kötelmek deliktumokból és deliktumszerű tényekből 329

I. fejezet: Delictumok a ius civilében 329

1. §. A delictum privatum mint kötelemlétesítő tény 329

2. §. A furtum és a rapina 331

3. §. Damnum iniuria datum 333

4. §. Az iniuria 334

II. fejezet: Delictumok a prétori jogban és az ún. kvázi-delictumok 336

1. §. A prétori deliktuális tényállások 336

2. §. Prétori actiones poenales quasi-delictumokból 338

 

IV. cím: Egyetemlegesség és kezesség, a kötelmek megszűnése és átruházása 339

I. fejezet: Egyetemlegesség és kezesség 339

1. §. Az egyetemlegesség (solidaritas) 339

2. §. A kezesség (adpromissio) és az intercessio 341

II. fejezet: A kötelmek megszűnése és átruházása 344

1. §. A kötelmek megszűnése teljesítés nélkül 344

2. §. A követelésátruházás és a tartozásátvállalás 347

Hatodik rész | Öröklési jog 351

I. cím: A római öröklési jog alapintézményei és történeti fejlődése 351

1. §. Az öröklés alapfogalmai 351

2. §. A római öröklési jog történeti fejlődése 353

 

II. cím: Az öröklés megnyílásának jogalapjai 355

1. §. A végrendeleti öröklés 355

2. §. A törvényes öröklés 360

3. §. A végrendelet elleni öröklés (mellőzhetetlenség) 363

 

III. cím: Az örökös jogállása a hagyaték megszerzése után 366

1. §. A hagyaték megszerzése 366

2. §. Többek együttes öröklése 368

3. §. Örökösi keresetek 370

 

IV. cím: Halál esetére szóló különös jogutódlás 372

1. §. Legatumok és fideicommissumok 372

2. §. Egyéb halál esetére szóló szinguláris juttatások 376

Hazai tankönyvirodalom 377

Tárgymutató 379

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Benedek Ferenc

Prof. Dr. Benedek Ferenc (1926–2007) a pécsi jogi kar nemzetközi tekintélyű római jogász professzoraként joghallgatók nemzedékeivel ismertette meg a jogtudomány szépségeit. Római jogi tudományos munkássága – magyar, német és olasz nyelven publikált cikkeinek köszönhetően – mind hazai, mind nemzetközi szakmai körökben kedvező visszhangra talált. Kiemelkedő könyvtárépítő tevékenységének elismeréséül a Pécsi Tudásközpontban található gyűjtemény a Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár nevet viseli.

Pókecz Kovács Attila

Dr. habil. Pókecz Kovács Attila PhD Párizsban (Paris II), Toulouse-ban és Pécsett folytatta tanulmányait. Kutatásait a római magánjog, a római közjog, a francia magánjogtörténet és az összehasonlító magánjog körében végzi. Tudományos cikkei francia, német, angol és magyar nyelven jelennek meg. A PTE ÁJK Római Jogi Tanszékének egyetemi docense.

Részletesebb életrajzát és tudományos munkásságát lásd bővebben itt.

Kapcsolódó termékek

Az ügyvédi kamarák megszületése Magyarországon

Szerző: Korsósné Delacasse Krisztina

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

A magyar állampolgársági jog a 19. században

Szerző:

Internetes ár 4 950 Ft

db

Részletek

Diplomáciatörténet (HVG-ORAC Kiadó)

Szerző: Kincses László

Internetes ár 3 990 Ft

db

Részletek

Egyetemes állam- és jogtörténet

Szerző: Kajtár István, Herger Csabáné

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Egyetemes állam- és jogtörténet - JOG-ÁSZ kártyák

Szerző: Peres Zsuzsanna

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

Perkultúra

Szerző: Kengyel Miklós

Internetes ár 7 184 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Ne féljünk mások könnyeitől - Hogyan segítsük gyászoló barátainkat és hozzátartozóinkat?
  • Érted vagyunk - 10 tanács szülőknek
  • Gyermekeink és a hit
  • Kis méregzsákok - Építsük le az agressziót játékokkal!
  • Szabaduljunk meg lelki terheinktől - Éljünk könnyebben!


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat