Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Czoboly Gergely, Juhász László, Kengyel Miklós, Király Lilla, Nemessányi Zoltán

JSZS: Polgári eljárásjog

Megjelenés2013-00-00
Méret: 168x238
Terjedelem512
Kötéskartonált
ISBN9786155376122
Jelenleg rendelhető.

Ár: 6 980 Ft

Internetes ár: 5 584 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
5 584 Ft

db

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat.

A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.
A kézirat lezárva: 2013. július 1.

ELŐSZÓ 9

Rövidítések jegyzéke 10

ALAPVETŐ ELVEK 13

1. A törvény célja, személyi és tárgyi hatálya 13

2. A tisztességes eljárás elve 15

3. A perindítás. A perindítási jog. A rendelkezési elv, a kérelemhez kötöttség elve 19

4. A bizonyítási rendszer és szabályai 24

5. A nyilvánosság elve, az iratok megtekintése. A bírósági eljárás nyelve és az anyanyelv használatának az elve 29

6. A jogérvényesítés megsegítésének az elve 33

7. A jóhiszemű joggyakorlás elve és megsértésének következményei 36

8. A jogorvoslathoz való jog. Az ügyész jogai a polgári perben 38

BÍRÓSÁGOK 43

9. Az első- és másodfokú bíróságok, a bíróságok összetétele 43

10. A kizárásra vonatkozó szabályok, a kizárási kérelem elbírálása 46

BÍRÓSÁGI JOGHATÓSÁG, HATÁSKÖR ÉS ILLETÉKESSÉG 51

11. A joghatóság, hatáskör, illetékesség szabályai, vizsgálata 51

12. A pertárgy értéke, az ehhez kapcsolódó illetékszabályok 62

13. Az eljáró bíróság kijelölése 67

A FELEK ÉS MÁS PERBELI SZEMÉLYEK 69

14. A perképesség 69

15. A pertársaság és ennek fajtái 75

16. A beavatkozás és a perbe hívás. A perbelépés. Változások a felek személyében 79

Képviselet 85

17. A meghatalmazással kapcsolatos főbb szabályok. Az általános meghatalmazás 85

18. Az ügygondnok jogállása 91

19. A kötelező képviselet esetei 93

PERKÖLTSÉG 97

20. A perköltség fogalma. A bírósági eljárásban érvényesíthető ügyvédi munkadíj mértéke 97

21. Költségkedvezmények. A jogi segítségnyújtás igénybevétele, a támogatás formái, igénybevételének feltételei, a polgári eljárásokban nyújtott támogatásokra vonatkozó külön szabályok 102

22. A költségek előlegezése, viselésének szabályai, a perköltség biztosíték 117

EGYÉB ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 129

23. A beadványok fajtái, tartalma, példányszáma 129

24. A hiánypótlásra felhívás esetei, teljesítésének, illetve elmulasztásának joghatásai 133

25. A kézbesítés szabályai kül- és belföldön, a kézbesítési vélelem megdöntése, a hirdetményi kézbesítés szabályai 136

26. A határidők számítása (4/2003. számú) 141

27. A mulasztás következményei, az igazolási kérelem 145

28. Az eljárás félbeszakadása 150

29. Kifogás az eljárás szabálytalansága ellen, kifogás az eljárás elhúzódása miatt 152

30. A jegyzőkönyv tartalma, kiegészítésének szabályai 156

31. A pénzbírság kiszabásának feltétele, összege, jogorvoslat 161

KERESETINDÍTÁS 165

32. A keresetlevél tartalma, kötelező mellékletei 165

33. Kötelezettség a jogvita peren kívüli elintézésének megkísérlésére jogi személy vállalkozások egymás közötti pereiben 169

34. A kereseti kérelem fajtái: marasztalási, megállapítási, jogalakítási (konstitutív) kereset 171

35. Az idézés főbb szabályai és annak kötelező mellékletei. A tárgyalási időköz főbb szabályai 176

36. A szóbeli kereset azonnali tárgyalása. Egyezségi kísérletre idézés 180

37. A perindítás hatályainak beállása 182

38. Az áttétel szabályai 184

39. A keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának esetei 187

40. A keresetlevél beadásához fűződő jogi hatályok fennmaradásának esetei 195

A tárgyalás 197

41. A pervezetés. A rendfenntartás 197

42. A tárgyalás megnyitása és az ehhez kapcsolódó eljárási cselekmények. A tárgyalás elmulasztásának következményei 200

43. A bírósági meghagyás kibocsáthatóságának esetei, a bírósági meghagyás tartalma, a bírósági meghagyással szembeni ellentmondás szabályai 204

44. A folytatólagos tárgyalás elmulasztásának következményei 209

45. Az eljárás szünetelésének esetei és főbb szabályai az első és másodfokú eljárásban 211

46. A tárgyalás menete, a tárgyalás berekesztése 213

47. Az ellenkérelem, a beszámítási kifogás és a viszontkereset szabályai és előterjesztésének határideje 217

48. A perbeli egyezség szabályai 221

49. Az ügyek egyesítése, elkülönítése 224

50. A tárgyalás felfüggesztésének szabályai. Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezése 227

51. Ideiglenes intézkedések a tárgyaláson 231

52. A per megszüntetésének esetei, módja és következményei 234

BIZONYÍTÁS 237

53. A bizonyítási teher, a bizonyítás elrendelése és lefolytatása, a bizonyítás eredményeinek a mérlegelése 237

54. A polgári perben alkalmazható bizonyítási eszközök, alkalmazásuk részletes szabályai 244

55. A tanúk és szakértők díjazásának fontosabb szabályai 264

56. Az előzetes bizonyítás 269

HATÁROZATOK 273

57. Ítélet, részítélet, közbenső ítélet, pervezető végzés, az ügy érdemében hozott végzés 273

58. Az érdemi döntés korlátai 278

59. A teljesítési határidő. A részletekben történő teljesítés szabályai. A részletfizetés utólagos engedélyezése 281

60. A határozat kihirdetésének és közlésének szabályai 285

61. Az írásba foglalt ítélet tartalmi elemei 288

62. A határozatok kijavításának és kiegészítésének főbb szabályai 293

63. A határozatok jogereje, az anyagi jogerő fogalma 297

64. Az előzetes végrehajthatóság főbb szabályai 301

JogorvosLATOK 305

65. Fellebbezéssel megtámadható határozatok, a fellebbezésre jogosultak köre 305

66. A fellebbezés határideje, tartalma, halasztó hatálya, a fellebbezés elutasítása 309

67. A fellebbezési tárgyalás előkészítése. A per megszüntetése a fellebbezési eljárásban. 313

68. A fellebbezési ellenkérelem, a csatlakozó fellebbezés és hatályuk 316

69. A fellebbezési tárgyalás előkészítése, a tárgyalás menete, a tárgyalás elmulasztása 318

70. Keresetváltoztatás a fellebbezési eljárásban 321

71. A fellebbezési tárgyalás alapján hozható határozatok 323

72. Az első fokú ítélet hatályon kívül helyezésének esetei, és a fellebbezési eljárás költségeiről rendelkezés módja és tartalma 327

73. A fellebbezés elbírálása tárgyaláson kívül 330

74. A végzés elleni fellebbezés 332

75. A perújítás szabályai 335

76. A felülvizsgálat 342

KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK 349

A 77–78. tételekhez: A személyi állapottal kapcsolatos perek közös szabályai 349

77. A házassági perek különös szabályai 352

78. Az apasági per 357

79. A szülői felügyelet megszüntetésére irányuló per 361

80. A gondnokság alá helyezési per 363

81. A bíróság fizetési meghagyásos eljárással összefüggő feladatai 367

82. A közigazgatási per 370

83. A társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata 380

84. Az önkormányzat határozathozatali és feladat-ellátási kötelezettsége elmulasztásának megállapítása iránti per 382

85. A sajtó-helyreigazítási eljárás 384

86. A munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek 388

87. A végrehajtási perek különös szabályai 391

88. A kiemelt jelentőségű perek 396

89. A kis értékű perek szabályai 399

90. Elektronikus kommunikáció a polgári perben 404

A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS 409

90. A végrehajtási kényszer, a végrehajtható okiratok 409

91. A végrehajtás általános feltételei, a végrehajtás foganatosításának közös szabályai 416

92. A végrehajtás felfüggesztése, a végrehajtás szünetelése, a végrehajtás megszüntetése és korlátozása, a végrehajtási jog elévülése 422

93. Végrehajtás munkabérre és egyéb járandóságra, a munkáltató felelőssége 425

94. Végrehajtás pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre 428

94. Ingóvégrehajtás (foglalás, mentes vagyontárgyak, elszállítás, árverés, értékesítés) 431

95. Az ingatlan-végrehajtás (foglalás, értékesítés, árverés, árverésen kívüli eladás) a lakásügyben hozott bírósági határozat végrehajtása [Vht. 136–163. §] 441

96. A végrehajtás során befolyt összeg kifizetése (kielégítési sorrend, felosztási terv) 448

97. Meghatározott cselekmény és a biztosítási intézkedés végrehajtása 450

98. Jogorvoslatok a végrehajtási eljárásban 458

99. A végrehajtást végző szervek és személyek, a bírósági végrehajtásban közreműködő jogi képviselő díjazása, költségei és előlegezése. A bírósági végrehajtó díja, költségei és előlegezése 461

100. A külföldi határozat elismerésének és végrehajtásának feltételei. A külföldi határozat végrehajtása 466

AZ ILLETÉK 475

101. A bírósági eljárási illeték tárgya és mértéke 475

102. A meg nem határozható pertárgyérték esetén az illeték alapja 478

103. Az illetékmentesség, illeték-feljegyzési jog 480

104. Az illeték mérséklésének esetei 483

105. Az illetékfizetés módja 485

106. A költségmentesség alkalmazása a bírósági eljárásban. A költségmentesség utólagos engedélyezése 487

107. Az illetékfizetési kötelezettség alóli mentesítés feltételei 488

108. Az illeték fizetés módja, az illeték viselése. Illeték-és költségviselési szabály az eljárás félbeszakadása, szünetelése és a tárgyalás felfüggesztése esetén 490

A KÖZJEGYZŐI ELJÁRÁS 493

109. A közjegyzői eljárásról szóló alapvető rendelkezések, közjegyzői okiratok készítése 493

110. A hagyaték átadásának módjai, egyezség a hagyatéki eljárás során, öröklési bizonyítvány 496

111. A fizetési meghagyásos eljárás 500

112. Egyéb közjegyzői nemperes eljárások (előzetes bizonyítás, szakértő kirendelése, értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása, bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése, Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetése) 508

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Czoboly Gergely

.

Juhász László

Dr. Juhász László bíró, 1974-ben nevezték ki bírónak, 1989 óta Baranya megyében bíráskodik. 1992-től 2003-ig döntően gazdasági, közte csőd és felszámolási ügyekkel foglalkozott. 2003-tól a Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának vezetője.

Kengyel Miklós

Dr. Kengyel Miklós egyetemi tanár; a Pécsi Tudományegyetem Polgári Eljárásjogi és Jogszociológiai Tanszékének, valamint az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemnek a professzora. Több évtizedes oktatói tapasztalatait a „Magyar polgári eljárásjog” című tankönyvben foglalta össze, amelynek ebben az évben jelent meg a tizedik kiadása. Akadémiai doktori címét „A bírói hatalom és a felek rendelkezési joga” című monográfiájával szerezte meg. Számos angol és német nyelvű könyv, tanulmánykötet és tanulmány szerzője illetve szerkesztője.

Király Lilla

Dr. Király Lilla a PTE ÁJK Polgári Eljárásjogi és Jogszociológiai Tanszékének egyetemi adjunktusa. A szerző életrajzát, tudományos munkásságát lásd bővebben itt.

Nemessányi Zoltán

Dr. Nemessányi Zoltán a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékének egyetemi adjunktusa.

Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Érted vagyunk - 10 tanács szülőknek
  • Gyermekeink és a hit
  • A lustaság dicsérete - Amikor a fegyelem és buzgóság csak ártanak
  • Békében élni szüleinkkel – Ahogy a konfliktusaink feloldhatók
  • A munka élvezetének titka - A tevékenység adta siker és életöröm


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat