Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Bérces György, Litz József, Skrapits Lajos, Tasnádi Péter

Általános fizika I/2. Mechanika II. Hőtan

Megjelenés2015-04-01
Méret: B/5
Terjedelem584
Kötéskartonált
ISBN9639123749
Jelenleg rendelhető.

Ár: 5 980 Ft

Internetes ár: 4 785 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 785 Ft

db

Általános fizika I/2.
A Mechanika II. és Hőtan kísérleti fizikai alapszakkönyv és tankönyv tárgya a deformálható testek mechanikája, továbbá a hőmérséklet és az állapotegyenletek, a kinetikus gázelmélet, a termodinamika, a statisztikus fizika, a kémiai folyamatok, a fázisegyensúlyok és a fázisátalakulások, az alacsony hőmérsékletek, a transzportfolyamatok és az irreverzibilis termodinamika elemei.
A könyv az ismeretközlés során végig az induktív utat követi. Felépítését döntően a Newton-féle törvények és a hőtan fő tételei jelölik ki, de kitér a jelenségek mikrofizikai értelmezésére és gyakorlati vonatkozásaira is.

ÁLTALÁNOS FIZIKA sorozatunk egyes tagjai alaptankönyvek a tudományegyetemek, a műszaki egyetemek, a tanárképző és a műszaki főiskolák fizikát tanuló hallgatói számára.

Egységes alapelvek szerint szerkesztett általános fizika sorozat több mint három évtizede nem jelent meg, így az azóta bevezetett nemzetközi mértékegységrendszer, az új felfedezések és szemléleti hangsúlyeltolódások révén feltétlenül alapmű a fizikatanár továbbképzésben is, és kézikönyve minden fizikát tanító általános és középiskolai tanárnak, illetve azoknak a műszaki és reálértelmiségieknek, akik szakismereteik modern fizikai alapjaival mélyebben kívánnak megismerkedni.

IV. A) A szilárd testek rugalmassága
1. A rugalmas alakváltozások 16
144. § Nyújtás 16
145. § Térfogati összenyomás 22
146. § Nyírás 23
147. § Összefüggések a rugalmas állandók között 25
148. § Csavarás 28
149. § Hajlítás 30
150. § A csavarrugó jellemzői 42
2. A feszültség- és deformációs állapot általános leírása 46
151. § A feszültségállapot, a feszültségtenzor 46
152. § A deformációs állapot általános jellemzése, deformációs tenzor 54
153. § Deformálható testek kinematikai alaptétele 58
154. § Az általános Hooke-féle törvény 62
155. § Deformációk a Hooke-törvény érvényességi körén túl 65
156. § A szilárd testek szerkezetéről 68
IV. B) Folyadékok és gázok mechanikája
1. Nyugvó folyadékok mechanikája (Hidrosztatika) 73
157. § Nyomás nyugvó folyadékban 73
158. § A hidrosztatikai nyomás 76
159. § Felhajtóerő nyugvó folyadékban 78
160. § Szilárd testek sűrűségének mérése 83
161. § Folyadékok sűrűségének mérése 84
162. § Jelenségek gyorsuló folyadékokban 87
2. Molekuláris erők folyadékokban 92
163. § Folyadékok térfogati összenyomása 92
164. § Kohéziós és adhéziós erők 93
165. § Felületi feszültség 93
166. § A felületi feszültség és az energiaminimum-elv 96
167. § Párhuzamos lapok közé feszített hártyák alakja 96
168. § Minimálfelületek drótkereteken 100
169. § A görbületi nyomás 105
170. § Nedvesítő és nem nedvesítő folyadékok 108
171. § Kapilláris jelenségek 109
172. § A felületi feszültség mérése 112
3. Nyugvó gázok mechanikája (aerosztatika) 115
173. § A légnyomás 115
174. § Összefüggés a gázok nyomása és térfogata között. 118
175. § Felhajtóerő gázokban 120
176. § Nyomáskülönbségen alapuló eszközök 121
4. Folyadékok és gázok súrlódásmentes áramlása (Hidro- és aerodinamika I.) 124
177. § Az áramlások leírása 124
178. § Folyadékelem mozgásegyenlete 127
179. § Összenyomhatatlan folyadék stacionárius és örvénymentes áramlása 129
180. § A Bernoulli-egyenlet alkalmazásai 134
181. § Az áramló folyadék által kifejtett erők 141
182. § Áramlás henger körül 145
183. § Összenyomható közegek áramlása 145
184. § Nyomászavar terjedése ideális gázban 149
185. § A hangsebesség feletti áramlás 152
186. § A lökéshullámok 154
187. § Örvényes áramlások 157
5. Súrlódó folyadékok áramlása (Hidrodinamika II.) 160
188. § Belső súrlódás, a Newton-féle súrlódási törvény 160
189. § Sebességeloszlás vékony csőben megvalósított lamináris áramlásban 162
190. § A Hagen-Poiseuille-törvény 163
191. § Golyó körüli lamináris áramlás. Stokes törvénye 165
192. § Áramlás forgó hengerek között 166
193. § Turbulens áramlás 167
194. § Közegellenállás 169
195. § Örvények. Határréteg 170
196. § Az áramlások dinamikai hasonlósága 172
197. § Hidrodinamikai felhajtóerő 174
198. § A repülés alapjai 179
IV. C) Hullámtan
199. § A hullám általános jellemzése 181
200. § A hullám terjedési sebessége 182
201. § A hullámok matematikai leírása 185
202. § Egyenes mentén terjedő hullámok tulajdonságai 189
203. § Felületi hullámok 193
204. § Kísérletek hullámkáddal 194
205. § A Huygens-elv 198
206. § A Huygens-Fresnel-elv 200
207. § A hullámegyenlet 201
208. § A rugalmas hullám energiája 205
209. § A háromszög alakú zavar terjedése és energiaviszonyai 210
210. § A hullámcsoport 219
211. § A diszperzió 221
IV. D) Hangtan
212. § A hang keltése és érzékelése 224
213. § Húrok, lemezek, sípok rezgései; rezgő levegőoszlopok 226
214. § A hang terjedési sebessége gázokban 230
215. § A hang visszaverődése, törése; interferencia, elhajlás 231
216. § A hangerősség és a hangosság 233
217. § Hullámjelenségek mozgó hullámforrás esetén. Doppler-effektus 236
218. § Az infra- és ultrahangokról 240
MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ
V. A) Vektorok és vektorműveletek
219. § Alapfogalmak; műveletek vektorokkal 243
V. B) Lineáris transzformációk
220. § Vektorterek és transzformációk 247
221. § Tenzor felbontása szimmetrikus és antiszimmetrikus tenzor összegére 249
222. § Vektoriális szorzat mint lineáris transzformáció 250
223. § Mátrix determinánsa és nyoma 250
224. § A sajátérték és a sajátvektor 252
V. C) A differenciálszámítás elemei
225. § Sorok és sorozatok határértéke 256
226. § Függvények határértéke és folytonossága 257
227. § Többváltozós függvények határértéke 258
228. § A differenciálhányados (derivált) 259
229. § Magasabb rendű differenciálhányadosok 263
230. § A differenciálhányados felhasználása 263
231. § Többváltozós függvények differenciálása 265
V. D) Az integrálszámítás elemei
232. § A határozott integrál fogalma 268
233. § A határozatlan integrál 270
234. § Vektor- és skalármezők integráljai 271
V. E) Differenciálegyenletek
235. § A differenciálegyenletek általános tulajdonságai 277
236. § Elsőrendű differenciálegyenletek 280
237. § Másodrendű, lineáris differenciálegyenlet 284
Irodalom a Mechanikához 287
Név- és tárgymutató 569
Hőtan
I. a hőtan alaptörvényei
I. A) Hőmérséklet és termikus állapotegyenletek
1. § Fizikai-kémiai alapismeretek 293
2. § A hőmérséklet 299
3. § A gázok termikus állapotegyenletei 304
04. § Homogén és izotrop szilárd testek hőtágulása 313
5. § Folyadékok hőtágulása 318
06. § Hőmérsékletmérő eszközök 323
I. B) Kinetikus gázelmélet
7. § A kinetikus gázelmélet alapfeltevései 327
8. § A Maxwell-féle sebességeloszlás 330
9. § Haladó mozgást végző gázrészecskék átlagértékei 335
10. § Az ideális gáz nyomásának értelmezése és a kinetikus gázelmélet
alapegyenlete 340
11. § Az ekvipartíciótétel 343
12. § Ülepedési jelenségek 346
13. § Ütközések 351
I. C) Klasszikus termodinamika
1. A termodinamika nulladik főtétele
14. § Termodinamikai alapfogalmak és a nulladik főtétel 357
2. A termodinamika első főtétele
15. § A belső energia és a makroszkopikus munka 360
16. § A hőmennyiség 366
17. § A termodinamika első főtétele 367
18. § A reakcióhő és a termokémia főtétele 370
19. § Kondenzált anyagok hőkapacitása 375
20. § Ideális gázok hőkapacitása 380
21. § A hőmennyiség és a fajlagos hőkapacitás mérése 389
22. § Nyílt folyamatok ideális gázokkal 391
23. § A reális gázok 400
3. A termodinamika második főtétele
24. § A Carnot-féle körfolyamat ideális gázzal 405
25. § A termodinamika második főtétele 409
26. § A második főtétel matematikai alakja 415
27. §0 A termodinamikai függvények és egyensúlyok 425
28. § A kémiai reakciók 437
29. § Fizikai rendszerek kölcsönhatásai 444
4. A termodinamika harmadik főtétele
30. § A termodinamika harmadik főtétele és néhány következménye 446
I. D) Statisztikus termodinamika
31. § A klasszikus statisztika alapfeltevései és a térbeli részecskeeloszlás 449
32. § Az entrópia és a termodinamikai valószínűség kapcsolata 454
33. § A Boltzmann-eloszlás 456
34. § A termodinamikai függvények statisztikus értelmezése 460
35. §0 Példák a Boltzmann-eloszlásra 463
36. § A Gibbs-eloszlás 474
II. Fejezetek a hőtanból
II. A) Fázisátalakulások és fázisegyensúlyok
37. § Az anyagi rendszerek és a fázistörvény 481
38. §0 A fázisátalakulások általános jellemzése 486
39. §0 Egykomponensű tiszta anyagok elsőrendű fázisátalakulásai 492
40. § Elegyek és oldatok 503
41. § Folytonos fázisátalakulások 508
42. § Alacsony hőmérsékletek fizikája 508
43. § A légnedvesség és a légkör hőjelenségei 514
II. B) Termikusenergia-átalakítók
44. § A hőerőgépek 519
45. § A hűtőgépek és a hőszivattyúk 530
II. C) Transzportfolyamatok
46. § Kémiai anyagtranszport 533
47. § Termikusenergia-transzport 537
II. D) Irreverzíbilis (nemegyensúlyi) termodinamika
48. § Lineáris irreverzíbilis folyamatok termodinamikája 549
49. § Nemlineáris irreverzíbilis folyamatok termodinamikája.
Információ és entrópia, önszerveződés és az élet lehetősége 555
Irodalom a Hőtanhoz 565
Név- és tárgymutató 569

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Bérces György

Dr. Bérces György az ELTE Általános Fizika Tanszékének adjunktusa.

Litz József

Dr. Litz József a PTE Kísérleti Fizika Tanszékének docense.

Skrapits Lajos

Dr. Skrapits Lajos az ELTE Általános Fizika Tanszékének adjunktusa.

Tasnádi Péter

Dr. Tasnádi Péter az ELTE Általános Fizika Tanszékének docense, a TTK dékánhelyettese.

Kapcsolódó termékek

Nincs kép

Matematikai feladatgyűjtemény II.

Szerző:

Internetes ár 910 Ft

db

Részletek

Felhőfizika

Szerző: Geresdi István

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek
Nincs kép

Elektrotechnika I/1.(BJKMF)

Szerző:

Internetes ár 1 610 Ft

db

Részletek

Neurális hálók és fuzzy-rendszerek

Szerző: Borgulya István

Internetes ár 1 744 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat