Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Vókó György

Magyar büntetés-végrehajtási jog

Megjelenés2013-00-00
Méret: B/5
Terjedelem416
Kötéskartonált
ISBN9789638704993
Jelenleg rendelhető.

Ár: 5 980 Ft

Internetes ár: 4 784 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 784 Ft

db

Az emberi jogok biztosítása, valamint a szankciók tartalmát képező jogkorlátozás törvényes végrehajtása iránti fokozódó jogállami igény – az új büntető jogszabályok megalkotására is figyelemmel – indokolttá tette a büntetőjoggal, büntetés-végrehajtási joggal szemben támasztott új követelmények megfogalmazását. A könyvből választ kapunk arra, hogy mennyire hatékonyak az egyes szankciók, milyen az általános és speciális megelőző hatásuk, mely körülmények befolyásolják a tartalmukat képező és más értékektől, érdekektől való ideiglenes, átmeneti, arányos jogfosztás gyakorlati megvalósulását. Szempont a társadalom védelme a bűnelkövetőtől, de szempont a végrehajtás során az ő védelme is a társadalom haragjától, a hatóság egyes megtévedt tagjainak esetleges önkényes eljárásától. Ezért kényes részét képezi a könyvnek a jogállami garanciarendszer működése is. A magyar büntetés-végrehajtási jog egyrészt egyetemi tankönyv, másrészt a jogi szakvizsgára készülő gyakorlati szakemberek számára is segítséget nyújt a felkészüléshez.

Rövidítések 11

Előszó 13

ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. fejezet

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA TÖRTÉNETÉBŐL, KÜLÖNÖS FIGYELEMMEL MAGYARORSZÁGRA 21

1. Szemelvények a büntetés-végrehajtás előzményeiből, történetéből – az elmélet és a gyakorlat tükrében – a kezdetektől a XX. századig 21

2. A XIX–XX. század fordulójától napjainkig 45

2.1. A XX. század első éveitől a második világháborúig 45

2.2. Újraindulás a romokból, kényszerű szünet a törvényesség területén, majd kis lépések az enyhítés útján 52

2.3. A büntetés-végrehajtás jogi szabályozásának útja napjainkig és a harmonizáció felé 71

II. fejezet

A BÜNTETÉS-VÉGREhAJTÁSI JOGTUDOMÁNY KIALAKULÁSÁT SEGÍTŐ ELMÉLETI TÉTELEKRŐL, NÉZETEKRŐL, MEGÁLLAPÍTÁSOKRÓL 83

1. Elméleti tételek és hatásuk irányai 83

2. A hazai elméleti munkák tudományt teremtő szerepéről 90

3. Jogállami eredményességre törekvő elképzelésekről és helyzetről 95

III. fejezet

A NEMZETKÖZI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÉS A KÜLFÖLDI TAPASZTALATOK 113

1. A nemzetközi humanitárius elvárásokról 113

2. A büntetés-végrehajtás sajátosságai és tapasztalatai az egyes országokban 128

IV. fejezet

A büntetés-végrehajtási jog helye a jogrendszerben, fogalma, alapelvei, forrásai 145

1. A büntetés-végrehajtási jog szerepe, jelentősége, helye a jogrendszerben, célja, alapelvei, alanyai, tárgya és annak rendszere 145

2. A büntetés-végrehajtási rendszer működésének szakaszai, a büntetés-végrehajtási szervezet felépítése 152

3. A büntetés-végrehajtási jog fogalma, forrásai 160

4. Az elítéltek és más büntetés-végrehajtási jogviszonyban állók jogi helyzetében beálló változás fő jellemzői hazánkban 165

5. A végrehajthatóság vizsgálata, kizáró okok, a végrehajtás elrendelése és félbeszakítása, a tartamszámítás 170

5.1. A végrehajthatóság vizsgálata 170

5.2. A szankciók végrehajtását kizáró okokról 171

5.3. A végrehajtás elrendelése és félbeszakítása 173

5.4. Tartamszámítás 173

KÜLÖNÖS RÉSZ

V. fejezet

A szabadságvesztés végrehajtásának célja, feladata, teljesítésének biztosítékai, tartalma 179

1. A szabadságvesztés végrehajtásának célja, feladata 179

2. A végrehajtás teljesítésének biztosítékai 186

3. Emberséges bánásmód, hátrányokozás és humanitárius tartalom a neveléssel (kezeléssel) egységben 194

4. A szabadságvesztés-büntetés megkezdése, tartamának számítása, átvétele és átengedése 195

4.1. A szabadságvesztés végrehajtásának megkezdése, elhalasztása 195

4.2. Nyilvántartás és tartamszámítás 199

4.3. A büntetés végrehajtásának átvétele és átengedése 200

VI. fejezet

A SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE 203

1. A végrehajtási rend meghatározása 203

2. A szabadságvesztés differenciálása, a végrehajtási fokozatok 204

3. Enyhébb végrehajtási szabályok foganatosítása 208

4. Az átmeneti csoport 210

5. A gyógyító-nevelő csoport 211

6. Az elítéltek elhelyezése 211

7. Őrzés, felügyelet, ellenőrzés, biztonsági csoportok 213

8. Az elítéltek anyagi ellátása 214

9. Az egészségügyi ellátásról 216

10. Az elítéltek nevelése, célszerű foglalkoztatása, képzése, jutalmazása, fegyelmezése, kapcsolattartása 217

10.1. Jutalmazás, fegyelmezés 220

10.2. Kapcsolattartás 222

11. Az elítéltek munkáltatása, szakmai képzése, terápiás foglalkoztatása, munkavédelme 224

12. Az elítéltek jogi helyzete 227

12.1. Az elítélt állampolgári kötelességei 228

12.2. A szabadságvesztésre elítélt büntetés-végrehajtási jogi kötelességei 229

12.3. A szabadságvesztés-büntetést töltő elítélt jogai 232

12.4. A büntetés-végrehajtás ideje alatt tovább élő módosult jogok 232

12.5. A szünetelő jogok 235

12.6. A szabadságvesztésre elítélt büntetés-végrehajtási jogviszonyból származó jogai 236

12.7. Egyes elítélti jogosultságok gyakorlásának ideiglenes felfüggesztése 241

12.8. A jogok gyakorlása, a jogérvényesítés eszközei 242

13. A különleges kategóriák sajátosságai a végrehajtás rendjében 243

13.1. A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása 243

13.2. Nők szabadságvesztése 245

13.3. Katona szabadságvesztésének végrehajtása 246

13.4. A nem magyar állampolgárságú elítéltek szabadságvesztésének végrehajtása 247

14. Az elítéltek szabadítása feltételesen és véglegesen 247

14.1. Az elítéltek feltételes szabadságra bocsátása és a feltételes szabadság megszüntetése 247

14.2. A végrehajtás befejezése 251

15. Az elzárás végrehajtása 251

VII. fejezet

A nem szabadságvesztéssel járó büntetések végrehajtásáról 253

1. A közérdekű munka végrehajtásának jellemzői 254

1.1. A közérdekű munka kialakulása és sajátosságai az egyes országokban 254

1.2. A közérdekű munka végrehajtásának jellemzői Magyarországon 258

1.3. A közérdekű munka végrehajtásának rendje 259

1.3.1. A munkahely kijelölése 261

1.3.2. Új munkahely kijelölése 263

1.3.3. A közérdekű munka végrehajtásának ellenőrzése, az elítélt és a munkahely kötelezettségei 263

1.3.4. A közérdekű munka végrehajtásának félbeszakítása 265

1.3.5. A közérdekű munka végrehajthatóságának megszűnése 265

1.3.6. A közérdekű munka átváltoztatása szabadságvesztésre 265

2. A pénzbüntetés végrehajtása 266

2.1. A végrehajtás szervezete, felhívás a pénzbüntetés megfizetésére és annak előkészítése 267

2.2. A pénzbüntetés végrehajtásának rendje 267

2.3. A közérdekű munka és a pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés végrehajtása 268

3. A foglalkozástól, járművezetéstől eltiltás, a kitiltás, a kiutasítás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás végrehajtása 268

VIII. fejezet

A büntetőjogi intézkedések végrehajtása, az elítéltek utógondozása 273

1. Megrovás, próbára bocsátás 274

2. A jóvátételi munka végrehajtása 275

3. A pártfogó felügyelet végrehajtása 276

4. Az elkobzás foganatosítása 286

5. A vagyonelkobzás végrehajtása 290

6. Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele 293

7. A kényszergyógykezelés végrehajtásának sajátos szabályai 294

8. A jogi személyekkel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedések 299

9. A javítóintézeti nevelés végrehajtása 301

10. Az elítéltek utógondozása 304

IX. fejezet

A személyes szabadságot érintő büntetőeljárás-jogi intézkedések végrehajtása 311

1. Az őrizetbe vétel foganatosítása 312

2. Az előzetes letartóztatás végrehajtása 317

3. A házi őrizet végrehajtása 324

4. Távoltartás 325

5. Az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtása 326

6. Az elmeállapot megfigyelése 327

X. fejezet

A JÁRULÉKOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI FELADATOK 329

1. Vagyoni jellegű igazságügyi követelés, hátrány 329

2. A bűnügyi és a büntetés-végrehajtási nyilvántartás 330

3. A szabálysértési elzárás végrehajtása 332

XI. fejezet

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁST ÖVEZŐ JOGÁLLAMI BIZTOSÍTÉKRENDSZER 337

1. A büntetés-végrehajtási bíró szerepéről 337

2. A bv. bíró hatásköre 338

2.1. A bv. bíró fontos igazgatási jellegű feladatáról 338

2.2. A bv. bíró igazságszolgáltatás körébe eső döntési jogköre 339

2.2.1. A szabadságvesztés fokozatának megváltoztatása 340

2.2.2. Enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása 343

2.2.3. A fenyítés elleni fellebbezés elbírálása 347

2.2.4. A biztonsági zárkába vagy körletre helyezés elleni fellebbezés elbírálása 349

2.2.5. Feltételes szabadságra bocsátás 349

2.2.6. A szabadságvesztés letöltését önhibájából meg nem kezdő feltételes szabadságból kizárása (Bv. tvr. 7/D. §) 354

2.2.7. A feltételes szabadság megszüntetése 355

2.2.8. Az elítélt sajtó útján történő nyilatkozattétele, illetve annak közzététele 358

2.2.9. A munkahely kijelöléséről szóló határozat és az új munkahely kijelölése iránti kérelem elutasítása elleni fellebbezés elbírálása 359

2.2.10. Közérdekű munka végrehajtásának félbeszakítása 359

2.2.11. Közérdekű munka átváltoztatása szabadságvesztésre 360

2.2.12. A közérdekű munka végrehajthatósága megszűnésének megállapítása 361

2.2.13. A pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre 362

2.2.14. Pártfogó felügyelet elrendelése 363

2.2.15. A bíróság határozatában előírt pártfogó felügyeleti magatartási szabályok megváltoztatása 364

2.2.16. A pártfogó felügyelet megszüntetése 365

2.2.17. A szabadságvesztés fokozatának utólagos meghatározása fiatalkorúként elítélt 21. életévét betöltő személy esetében 365

2.2.18. Az elévülés megállapítása 366

2.2.19. Fiatalkorú elbocsátása javítóintézetből 366

2.2.20. Az ideiglenes elbocsátás megszüntetése 367

2.2.21. Javítóintézeti nevelés átváltoztatása szabadságvesztésre 368

2.2.22. A kiutasítás végrehajtását kizáró ok fennállásának megállapítása 368

2.2.23. A kiutasítás mellékbüntetés végrehajthatóságának az ügyész indítványára történő, de legalább kétévenkénti megvizsgálása 369

3. A bv. bíró illetékessége 370

4. A bv. bíró eljárása 371

5. A büntetés-végrehajtás törvényességi felügyelete 379

6. Együttműködés az alapvető jogok biztosával, a társadalmi és nemzetközi szervezetek ellenőrző tevékenysége 386

Irodalom 389

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Vókó György

Dr. Vókó György professzor a PTE ÁJK és a PPKE Jog- és Államtudományi Karának oktatója. Az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója. Az MTA doktora. A bűnügyi tudományok témaköréből közel 150 tudományos publikációja, 5 monográfiája jelent meg. Tagja a Nemzetközi Kriminológiai Társaságnak és a Magyar Börtönügyi Társaságnak.

Kapcsolódó termékek

Államtan

Szerző: Visegrády Antal

Internetes ár 1 344 Ft

db

Részletek

Egyetemes állam- és jogtörténet - JOG-ÁSZ kártyák

Szerző: Peres Zsuzsanna

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

A járási rendszer kialakítása

Szerző: Bordás Mária

Internetes ár 1 584 Ft

db

Részletek

A közszereplők személyiségi jogai

Szerző: Tattay Levente

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai

Szerző: Kajtár István

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Európajog. JOG-ÁSZ Kártyák

Szerző: Karoliny Eszter

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

Értékpapírjog

Szerző: Szécsényi László

Internetes ár 2 144 Ft

db

Részletek

Jog- és állambölcselet

Szerző: Visegrády Antal

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Válogatott európai önkormányzati modellek

Szerző: Rixer Ádám, Fábián Adrián, Bencsik András

Internetes ár 2 624 Ft

db

Részletek

Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe

Szerző: Kajtár István

Internetes ár 3 424 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat