Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Az Európai Unióról szóló szerződés
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Megjelenés2010-10-31
Méret: B/5
Terjedelem232
Kötéskartonált
ISBN9789639950320
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 2 480 Ft

Internetes ár: 1 984 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
1 984 Ft

Egy kötet, mely megkönnyíti az uniós jogot tanuló hallgatók és az uniós jogot alkalmazó szakmai közönség munkáját!
Tartalmazza
- az Európai Unió alapvető szerződéseit
- a hozzájuk csatolt jegyzőkönyvek és nyilatkozatokat
- az Európai Unió Alapjogi Kartáját
- az Európai Tanács a szerződések alkalmazása szempontjából lényeges, a Lisszaboni Szerződés aláírását követően keletkezett dokumentumait.
Kézirat lezárása: 2010. október 15.

 


A kötet szerepel a www.eujog.lap.hu oldalon. 


 

Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata 8

PREAMBULUM 8

I. cím Közös rendelkezések 9

II. cím A demokratikus elvekre vonatkozó rendelkezések 12

III. cím Az intézményekre vonatkozó rendelkezések 13

IV. cím A megerősített együttműködésre vonatkozó rendelkezések 16

V. cím Az Unió külső tevékenységére vonatkozó általános rendelkezések

és a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó különös rendelkezések 17

1. fejezet Az Unió külső tevékenységére vonatkozó általános rendelkezések 17

2. fejezet A közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó különös rendelkezések 18

1. szakasz Közös rendelkezések 18

2. szakasz A közös biztonság- és védelempolitikára vonatkozó rendelkezések 23

VI. cím Záró rendelkezések 26


Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

egységes szerkezetbe foglalt változata 28

PREAMBULUM 28

ELSŐ RÉSZ Alapelvek 29

I. cím Az Unió hatásköreinek típusai és területei 29

II. cím Általánosan alkalmazandó rendelkezések 31

MÁSODIK RÉSZ A megkülönböztetés tilalma

és az uniós polgárság 32

HARMADIK RÉSZ Az Unió belső politikái

és tevékenységei 34

I. cím Belső piac 34

II. cím Az áruk szabad mozgása 35

1. fejezet Vámunió 35

2. fejezet Vámügyi együttműködés 35

3. fejezet A tagállamok közötti mennyiségi korlátozások tilalma 36

III. cím Mezőgazdaság és halászat 36

IV. cím A személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása 38

1. fejezet Munkavállalók 38

2. fejezet Letelepedési jog 40

3. fejezet Szolgáltatások 41

4. fejezet Tőke- és fizetési műveletek 42

V. cím A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 43

1. fejezet Általános rendelkezések 43

2. fejezet A határok ellenőrzésével,

a menekültüggyel és a bevándorlással kapcsolatos politikák 45

3. fejezet Igazságügyi együttműködés polgári ügyekben 47

4. fejezet Igazságügyi együttműködés büntetőügyekben 47

5. fejezet Rendőrségi együttműködés 50

VI. cím Közlekedés 51

VII. cím A versenyre, az adózásra

és a jogszabályok közelítésére vonatkozó közös szabályok 53

1. fejezet Versenyszabályok 53

1. szakasz Vállalkozásokra vonatkozó

szabályok 53

2. szakasz Állami támogatások 55

2. fejezet Adórendelkezések 56

3. fejezet Jogszabályok közelítése 56

VIII. cím Gazdaság- és monetáris politika 58

1. fejezet Gazdaságpolitika 58

2. fejezet Monetáris politika 61

3. fejezet Intézményi rendelkezések 63

4. fejezet Azon tagállamokra vonatkozó

különös rendelkezések, amelyek pénzneme az euro 64

5. fejezet Átmeneti rendelkezések 65

IX. cím Foglalkoztatás 67

X. cím Szociálpolitika 69

XI. cím Az Európai Szociális Alap 72

XII. cím Oktatás, szakképzés, ifjúság

és sport 72

XIII. cím Kultúra 74

XIV. cím Népegészségügy 74

XV. cím Fogyasztóvédelem 75

XVI. cím Transzeurópai hálózatok 76

XVII. cím Ipar 76

XVIII. cím Gazdasági, társadalmi és területi kohézió 77

XIX. cím Kutatás, technológiai fejlesztés

és űrkutatás 78

XX. cím Környezet 80

XXI. cím Energia 82

XXII. cím Idegenforgalom 82

XXIII. cím Polgári védelem 83

XXIV. cím Igazgatási együttműködés 83

NEGYEDIK RÉSZ A tengerentúli országok

és területek társulása 83

ÖTÖDIK RÉSZ Az Unió külső tevékenysége 85

I. cím Az Unió külső tevékenységére vonatkozó általános rendelkezések 85

II. cím Közös kereskedelempolitika 85

III. cím Együttműködés harmadik országokkal és humanitárius segítségnyújtás 86

1. fejezet Fejlesztési együttműködés 86

2. fejezet Harmadik országokkal folytatott gazdasági, pénzügyi és műszaki együttműködés 87

3. fejezet Humanitárius segítségnyújtás 87

IV. cím Korlátozó intézkedések 88

V. cím Nemzetközi megállapodások 88

VI. cím Az Unió kapcsolatai nemzetközi szervezetekkel és harmadik országokkal, valamint az Unió küldöttségei 90

VII. cím Szolidaritási klauzula 90

HATODIK RÉSZ Intézményi és pénzügyi rendelkezések 91

I. cím Intézményi rendelkezések

1. fejezet Az intézmények 91

1. szakasz Az Európai Parlament 91

2. szakasz Az Európai Tanács 93

3. szakasz A Tanács 94

4. szakasz A Bizottság 95

5. szakasz Az Európai Unió Bírósága 96

6. szakasz Az Európai Központi Bank 102

7. szakasz A Számvevőszék 103

2. fejezet Az Unió jogi aktusai, az elfogadásukra vonatkozó eljárások és egyéb rendelkezések 105

1. szakasz Az Unió jogi aktusai 105

2. szakasz A jogi aktusok elfogadására

vonatkozó eljárások és egyéb rendelkezések 106

3. fejezet Az Unió tanácsadó szervei 109

1. szakasz A Gazdasági és Szociális

Bizottság 109

2. szakasz A Régiók Bizottsága 110

4. fejezet Az Európai Beruházási Bank 110

II. cím Pénzügyi rendelkezések 111

1. fejezet Az Unió saját forrásai 111

2. fejezet Többéves pénzügyi keret 112

3. fejezet Az Unió éves költségvetése 112

4. fejezet A költségvetés végrehajtása

és a felmentés 114

5. fejezet Közös rendelkezések 115

6. fejezet Küzdelem a csalás ellen 115

III. cím Megerősített együttműködés 116

HETEDIK RÉSZ Általános és záró

rendelkezések 118


JEGYZŐKÖNYVEK 123

(1.) Jegyzőkönyv • A nemzeti parlamenteknek

az Európai Unióban betöltött szerepéről 123

(2.) Jegyzőkönyv • A szubszidiaritás

és az arányosság elvének alkalmazásáról 124

(3.) Jegyzőkönyv • Európai Unió Bíróságának alapokmányáról 126

(4.) Jegyzőkönyv • A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról 140

(5.) Jegyzőkönyv • Az Európai Beruházási Bank alapokmányáról 153

(6.) Jegyzőkönyv • Az Európai Unió

intézményeinek, egyes szerveinek, hivatalainak

és szervezeti egységeinek székhelyéről 153

(7.) Jegyzőkönyv • Az Európai Unió

kiváltságairól és mentességeiről 162

(8.) Jegyzőkönyv • Az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben az Uniónak az emberi jogok

és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozásáról 166

(9.) Jegyzőkönyv • Az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikke (4) bekezdésének és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 238. cikke

(2) bekezdésének egyrészről 2014. november 1.

és 2017. március 31. közötti, másrészről

2017. április 1-jétől kezdődő végrehajtásáról

szóló tanácsi határozatról 166

(10.) Jegyzőkönyv • Az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikkével létrehozott állandó

strukturált együttműködésről 167

(11.) Jegyzőkönyv • Az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikkéről 168

(12.) Jegyzőkönyv • A túlzott hiány esetén követendő eljárásról 169

(13.) Jegyzőkönyv • A konvergencia-

kritériumokról 169

(14.) Jegyzőkönyv • Az eurocsoportról 170

(15.) Jegyzőkönyv • Egyes Nagy-Britannia

és Észak-Írország Egyesült Királyságára

vonatkozó rendelkezésekről 171

(16.) Jegyzőkönyv • Egyes Dániára vonatkozó rendelkezésekről 172

(17.) Jegyzőkönyv • Dániáról 173

(18.) Jegyzőkönyv • Franciaországról 173

(19.) Jegyzőkönyv • Az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról 173

(20.) Jegyzőkönyv • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 26. cikke egyes vonatkozásainak az Egyesült Királyságra és Írországra történő alkalmazásáról 175

(21.) Jegyzőkönyv • Az Egyesült Királyságnak

és Írországnak a szabadságon, a biztonságon

és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről 176

(22.) Jegyzőkönyv • Dánia helyzetéről 178

(23.) Jegyzőkönyv • A külső határok átlépését illetően a tagállamok külkapcsolatairól 182

(24.) Jegyzőkönyv • Az Európai Unió tagállamainak állampolgárai számára nyújtott menedékjogról 182

(25.) Jegyzőkönyv • A megosztott hatáskörök gyakorlásáról 183

(26.) Jegyzőkönyv • Az általános érdekű szolgáltatásokról 183

(27.) Jegyzőkönyv • A belső piacról

és a versenyről 184

(28.) Jegyzőkönyv • A gazdasági, társadalmi

és területi kohézióról 184

(29.) Jegyzőkönyv • A tagállamokban történő közcélú műsorszolgáltatás rendszeréről 185

(30.) Jegyzőkönyv • Az Európai Unió

Alapjogi Chartájának Lengyelországra

és az Egyesült Királyságra történő

alkalmazásáról 185

(31.) Jegyzőkönyv • A Holland Antillákon finomított kőolajtermékeknek az Európai

Unióba történő behozataláról 186

(32.) Jegyzőkönyv • A Dániában történő ingatlanszerzésről 188

(33.) Jegyzőkönyv • Az Európai Unió

működéséről szóló szerződés 157. cikkéről 188

(34.) Jegyzőkönyv • A Grönlandra vonatkozó különös szabályokról 188

(35.) Jegyzőkönyv • Írország alkotmányának

40.3.3. cikkéről 189

(36.) Jegyzőkönyv • Az átmeneti

rendelkezésekről 189

(37.) Jegyzőkönyv • Az ESZAK-szerződés

lejártának pénzügyi következményeiről

és a szén- és acélipari kutatási alapról 192


MELLÉKLETEK 193

I. melléklet Az Európai Unió működéséről

szóló szerződés 38. cikkében hivatkozott

lista 193

II. melléklet Tengerentúli országok és területek amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének

rendelkezéseit kell alkalmazni 195


NYILATKOZATOK 196

A 2007. december 13-án aláírt lisszaboni szerződést elfogadó kormányközi konferencia zárónyilatkozatához csatolt nyilatkozatok 196

A. A szerződések rendelkezéseire vonatkozó nyilatkozatok 196

1. Nyilatkozat • Az Európai Unió Alapjogi

Chartájáról 196

2. Nyilatkozat • Az Európai Unióról szóló

szerződés 6. cikkének (2) bekezdéséről 196

3. Nyilatkozat • Az Európai Unióról szóló

szerződés 8. cikkéről 196

4. Nyilatkozat • Az Európai Parlament

összetételéről 196

5. Nyilatkozat • Az Európai Parlament összetételéről szóló határozattervezettel kapcsolatos európai tanácsi politikai megállapodásáról 196

6. Nyilatkozat • Az Európai Unióról szóló szerződés 15. cikkének (5) és (6) bekezdéséről, 17. cikkének

(6) és (7) bekezdéséről, valamint 18. cikkéről 196

7. Nyilatkozat • Az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikkének (4) bekezdéséről és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 238. cikkének

(2) bekezdéséről 196

8. Nyilatkozat • A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének időpontjában az Európai Tanács és a Külügyek Tanácsa elnökségével kapcsolatban meghozandó gyakorlati intézkedésekről 198

9. Nyilatkozat • A Tanács elnökségének gyakorlásáról szóló európai tanácsi határozatra vonatkozóan az Európai Unióról szóló szerződés

16. cikkének (9) bekezdéséről 198

10. Nyilatkozat • Az Európai Unióról szóló

szerződés 17. cikkéről 198

11. Nyilatkozat • Az Európai Unióról szóló

szerződés 17. cikkének (6) és (7) bekezdéséről 199

12. Nyilatkozat • Az Európai Unióról szóló

szerződés 18. cikkéről 199

13. Nyilatkozat • A közös kül-

és biztonságpolitikáról 199

14. Nyilatkozat • A közös kül-

és biztonságpolitikáról 199

15. Nyilatkozat • Az Európai Unióról szóló

szerződés 27. cikkéről 200

16. Nyilatkozat • Az Európai Unióról szóló

szerződés 55. cikke (2) bekezdéséről 200

17. Nyilatkozat • Az uniós jog elsőbbségéről 200

18. Nyilatkozat • A hatáskörök elhatárolásáról 200

19. Nyilatkozat • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. cikkéről 200

20. Nyilatkozat • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkéről 201

21. Nyilatkozat • A személyes adatok védelméről

a büntetőügyekben folytatott igazságügyi, valamint

a rendőrségi együttműködés területén 201

22. Nyilatkozat • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 48. és 79. cikkéről 201

23. Nyilatkozat • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 48. cikkének második

bekezdéséről 201

24. Nyilatkozat • Az Európai Unió jogi személyiségéről 201

25. Nyilatkozat • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 75. és 215. cikkéről 201

26. Nyilatkozat • Valamely tagállamnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik részének V. címén alapuló intézkedésen való kívülmaradásáról 201

27. Nyilatkozat • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 85. cikke (1) bekezdésének

második albekezdéséről 201

28. Nyilatkozat • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 98. cikkéről 202

29. Nyilatkozat • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke (2) bekezdésének

c) pontjáról 202

30. Nyilatkozat • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikkéről 202

31. Nyilatkozat • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 156. cikkéről 202

32. Nyilatkozat • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 168. cikke (4) bekezdésének

c) pontjáról 203

33. Nyilatkozat • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. cikkéről 203

34. Nyilatkozat • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 179. cikkéről 203

35. Nyilatkozat • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikkéről 203

36. Nyilatkozat • A szabadságon, a biztonságon

és a jog érvényesülésén alapuló térségre

vonatkozó nemzetközi megállapodások

tagállamok általi megtárgyalásával

és megkötésével kapcsolatosan

az Európai Unió működéséről szóló szerződés

218. cikkéről 203

37. Nyilatkozat • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 222. cikkéről 203

38. Nyilatkozat • A Bíróság főtanácsnokainak számával összefüggésben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 252. cikkéről 203

39. Nyilatkozat • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéről 203

40. Nyilatkozat • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 329. cikkéről 203

41. Nyilatkozat • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 352. cikkéről 204

42. Nyilatkozat • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 352. cikkéről 204

43. Nyilatkozat • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke (6) bekezdéséről 204

B. A szerződésekhez csatolt jegyzőkönyvekre vonatkozó nyilatkozatok 204

44. Nyilatkozat • Az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyv 5. cikkéről 204

45. Nyilatkozat • Az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (2) bekezdéséről 204

46. Nyilatkozat • Az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (3) bekezdéséről 204

47. Nyilatkozat • Az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (3), (4)

és (5) bekezdéséről 204

48. Nyilatkozat • A Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvről 205

49. Nyilatkozat • Olaszországról 205

50. Nyilatkozat • Az átmeneti rendelkezésekről

szóló jegyzőkönyv 10. cikkéről 205

C. A tagállamok nyilatkozatai 205

51. A Belga Királyság nyilatkozata a nemzeti parlamentekről 205

52. A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, 

a Németországi Szövetségi Köztársaság, 

a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság,

az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, 

a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, 

a Máltai Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, 

a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság nyilatkozata az Európai Unió jelképeiről 206

53. A Cseh Köztársaság nyilatkozata

az Európai Unió Alapjogi Chartájáról 206

54. A Németországi Szövetségi Köztársaság, Írország, a Magyar Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Svéd Királyság

nyilatkozata 206

55. A Spanyol Királyságnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a nyilatkozata 206

56. Írország nyilatkozata az Egyesült

Királyságnak és Írországnak a szabadságon,

a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló

térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkéről 206

57. Az Olasz Köztársaság nyilatkozata

az Európai Parlament összetételéről 207

58. A Lett Köztársaság, a Magyar Köztársaság

és a Máltai Köztársaság nyilatkozata

a közös pénz nevének a Szerződésekben

szereplő írásmódjáról 207

59. A Holland Királyság nyilatkozata

az Európai Unió működéséről szóló szerződés

312. cikkéről 207

60. A Holland Királyság nyilatkozata

az Európai Unió működéséről szóló szerződés

355. cikkéről 207

61. A Lengyel Köztársaság nyilatkozata

az Európai Unió Alapjogi Chartájáról 207

62. A Lengyel Köztársaság nyilatkozata az Európai Unió Alapjogi Chartájának Lengyelországra

és az Egyesült Királyságra történő alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvről 207

63. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának nyilatkozata az „állampolgár”

kifejezés meghatározásáról 208

64. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának nyilatkozata az Európai Parlamenti választásokra vonatkozó választójogról 208

65. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának nyilatkozata az Európai Unió működéséről szóló szerződés 75. cikkéről 208


MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK 208

Az Európai Unióról szóló szerződés 208

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 218

Preambulum 218

I. cím Méltóság 219

II. cím Szabadságok 219

III. cím Egyenlőség 221

IV. cím Szolidaritás 222

V. cím A polgárok jogai 224

VI. cím Igazságszolgáltatás 225

VII. cím A Charta értelmezésére

és alkalmazására vonatkozó

általános rendelkezések 225


FÜGGELÉK 1. 227

Európai Tanács Elnökségi Következtetések

Brüsszel, 2009. június 18-19. (részlet) 227

I. Intézményi kérdések 227

1. Melléklet • Az EU 27 Tagállama Európai Tanács keretében ülésező Állam-, illetve Kormányfőinek Határozata az Ír Népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 228

2. Melléklet • Ünnepélyes Nyilatkozat

a munkavállalók jogairól, a szociális politikáról

és egyéb kérdésekről 229

3. Melléklet • Írország Nemzeti Nyilatkozata 230

4. Melléklet • Az Európai Parlament összetételére és a képviselők számára vonatkozóan meghozandó átmeneti intézkedések 231


FÜGGELÉK 2. 231

Európai Tanács Elnökségi Következtetések

Brüsszel, 2009. október 29-30. (részlet) 231

I. Intézményi kérdések 231

I. Melléklet • Jegyzőkönyv • Az Európai Unió

Alapjogi Chartájának a Cseh Köztársaságra

történő alkalmazásáról 232

Függelék 1.
Európai Tanács Elnökségi Következtetések Brüsszel, 2009. június 18–19.  (részlet)

Függelék 2.
Európai Tanács Elnökségi Következtetések Brüsszel, 2009. október 29–30. (részlet)

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Kapcsolódó termékek

Az atipikus munkajogviszonyok

Szerző: Bankó Zoltán

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Jogalkotástan

Szerző: Petrétei József, Drinóczi Tímea

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

A büntető eljárásjog elmélete

Szerző: Tremmel Flórián, Herke Csongor, Fenyvesi Csaba

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében)

Szerző: Varga Zs. András, Patyi András

Internetes ár 3 744 Ft

db

Részletek

Alkotmányos polgári jog?

Szerző: Gárdos-Orosz Fruzsina

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

Az Ószövetségtől a Pink Floydig

Szerző: Tóth Mihály

Internetes ár 3 184 Ft

db

Részletek

Integrálódó alkotmányjog

Szerző: Chronowski Nóra

Internetes ár 3 744 Ft

db

Részletek

A magyar jogrendszer szerkezete

Szerző: Jakab András

Internetes ár 3 900 Ft

db

Részletek

Az Európai Unió közjogi alapjai I.

Szerző: Szalayné Sándor Erzsébet

Internetes ár 4 384 Ft

db

Részletek

Hatósági eljárásjog a közigazgatásban

Szerző: Varga Zs. András, Patyi András

Internetes ár 5 584 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Gyermekeink és a hit
  • Békében élni szüleinkkel – Ahogy a konfliktusaink feloldhatók
  • Kis méregzsákok - Építsük le az agressziót játékokkal!
  • A léleknek idő kell
  • Szabaduljunk meg lelki terheinktől - Éljünk könnyebben!


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat