Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Molnár Tamás

A nemzetközi jogi eredetű normák beépülése a magyar jogrendszerbe

Megjelenés2013-03-00
Méret: 168 x 238 mm
Terjedelem304
Kötéskartonált
ISBN9789639950894
Jelenleg rendelhető.

Ár: 3 480 Ft

Internetes ár: 2 784 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
2 784 Ft

db

E monográfia részletesen elemzi a nemzetközi jogi eredetű normáknak az Alaptörvény által uralt magyar jogrendszerbe való beépülését. Külön fejezetek taglalják a nemzetközi szervezetek normatív határozatainak, Magyarország és más államok „kifelé irányuló” egyoldalú jognyilatkozatainak, illetve a nemzetközi bírói döntéseknek belső jogi helyzetét. A két jogrend közötti összhang hazai biztosításának kérdései, illetve konkrét eszközei szintén kellő súllyal kaptak helyet a kötetben, továbbá a szerző kodifikációtörténeti bepillantást is nyújt a nemzetközi jog és a belső jog viszonyának rendezésére irányuló hazai kodifikációs kísérletekről, ide értve a 2010-2011-es alkotmányozást és azt betetőző Alaptörvényt.

A kézikönyv a gyakorló jogászok mellett a külügyi apparátus, illetve más szaktárcák nemzetközi szerződésekkel dolgozó tisztviselői számára is hasznos munka.

Tartalomjegyzék
Előszó 9
Rövidítések jegyzéke 10
I. fejezet
Bevezetés – A téma exponálása 11
   I.1. A kutatási téma aktualitása, illetve a kutatás célja 11
   I.2. A kutatás forrásai és módszerei, a kötet felépítése 15
II. fejezet
A nemzetközi jog és a belső jog viszonyának elméleti kérdései 19
   II.1. A nemzetközi jog és a belső jog fogalma 19
   II.2. A nemzetközi jog sajátosságai 21
   II.3. A nemzetközi jog és a belső jog viszonyát leíró fontosabb elméletek 24
      II.3.1. A monizmus és a dualizmus – kialakulásuk háttere 25
      II.3.2. A monista felfogás és iskoláinak főbb jellemzői 26
         A) Monizmus a belső jog primátusával 26
         B) Monizmus a nemzetközi jog primátusával 28
      II .3.3. A dualista felfogás és főbb jellemzői 33
      II .3.4. A monista és dualista irányzatok mai relevanciája 36
      II .3.5. A nemzetközi jogi nihilizmus 44
   II.4. A nemzetközi jog és a belső jog viszonya a nemzetközi jog szemszögéből 46
   II.5. A nemzetközi jogi normák államon belüli érvényesülését biztosító jogtechnikai megoldások 51
      II .5.1. A monista-adopciós rendszer 53
      II .5.2. A dualista-transzformációs rendszer 54
III . fejezet
A nemzetközi jog és a be lső jog kapcsolatának sorsa 1989 előtti közjogunkban 56
IV . fejezet
A nemzetközi jog és a magyar jog viszonya: doktrínális kérdések 60
    IV.1. A nemzetközi jogi normák köre és a két jogrendszer viszonya az előző Alkotmány és az Alaptörvény szerint: a normaszöveg 61
    IV.2. Az Alkotmánybíróság gyakorlata és az „örök kérdés”: monizmus vagy dualizmus? 65
    IV.3. Az Alaptörvény Q) cikk (3) bekezdése a monizmus-dualizmus fényében 77
V. fejezet
A nemzetközi jogi normák helye a magyar jogforrási hierarchiában az előző Alkotmány és az új Alaptörvény
tükrében 81
    V.1. A „nemzetközi jog általánosan elismert szabályainak” helyzete (ius cogens, nemzetközi szokásjog, általános jogelvek) 81
    V.2. A nemzetközi szerződések helyzete 87
    V.3. A nemzetközi szerződések megkötésének és belső jogi megjelenítésének eljárásrendje 101
      V.3.1. Alapvetés 101
      V.3.2. A 2005. évi L. törvény megszületésének előzményei: koncepciók, törvénytervezetek – és az Alkotmánybíróság 103
      V.3.3. A nemzetközi szerződéskötési rezsim elemzése 107
         A) A törvény hatálya 107
         B) A nemzetközi szerződés – ahogy a belső jog látja 108
         C) A kezdet: a nemzetközi szerződés előkészítése 111
         D) A nemzetközi szerződés létrehozása és szövegének végleges megállapítása 113
         E) A kötelezettségvállalás „előszobájában”: a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazás 119
         F) A nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerése és ennek első jogi vetületei 130
         G) A nemzetközi szerződések belső jogi hatálybalépése 133
         H) A nemzetközi szerződések ideiglenes alkalmazása 140
         I) A nemzetközi szerződések módosítása 142
         J) A nemzetközi szerződéses kötelezettségek megszüntetésének hazai ljárásrendje 143
         K) A nemzetközi szerződések nyilvántartása 144
         L) A nemzetközi szerződések alkalmazásával összefüggő egyéb kérdések 146
         M) Ö sszegzés – értékelés 147
      V.3.4. Egyes speciális szerződéses rezsimek beépülése a magyar jogrendbe 148
         A) A 2003. évi EU Csatlakozási Szerződés 148
         B) Az E urópai Unió alapját képező szerződések 160
         C) Sajátos szerződéses képződmények az EU-ban: a korábbi II. és III. pilléres nemzetközi egyezmények, valamint egyéb atipikus szerződések illeszkedése 171
         D) M ás, szuverenitás-korlátozó szerződések (ENSZ Alapokmány, NATO szerződések, WTO megállapodások) 177
    V.4. A nemzetközi bírói fórumok döntései 182
    V.5. A nemzetközi szervezetek határozatai 189
      V.5.1. Alapvetés: a nemzetközi szervezetek megjelenése, fejlődésük, főbb jellemzőik 189
      V.5.2. Az ENSZ intézmények jogalkotásának („ENSZ-jog”) áttekintő jellemzése 191
      V.5.3. A magyar jog és az ENSZ BT határozatok: ismeretlen ismerős? 194
         A) A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság ellen elrendelt szankciós BT határozatok helyzete 195
         B) Más országokkal szemben elrendelt szankciós BT határozatok (Líbia, Szudán, Etiópia, Eritrea) helyzete 197
         C) Meg sem jelent szankciós BT határozatok (Irak, Angola, Sierra Leone, Afganisztán) 198
         D) A szankciókat elrendelő BT határozatok felfüggesztése, illetve megszüntetése 200
         E) Nemzetközi büntetőtörvényszékeket felállító BT határozatok belső jogi helyzete 200
         F) Az ENSZ biztonsági tanácsi határozatokkal kapcsolatos következtetések 201
      V.5.4. Egyéb nemzetközi szervezetek határozatai (Nemzetközi Büntetőbíróság Részes Államainak Közgyűlése, Egészségügyi Világszervezet) 205
      V.5.5. A nemzetközi szervezetek határozatai belső jogi helyzetének rendezésére irányuló kodifikációs törekvések és eredményeik 207
      V.6. Az államok egyoldalú jogi aktusai 217
        V.6.1. Nemzetközi szerződésekhez kapcsolódó egyoldalú állami jogi aktusok 217
        V.6.2. Önálló (autonóm) egyoldalú állami jogi aktusok 219
VI . fejezet
A két jogrend közötti összhang biztosítása 221
    VI.1. Mit, mivel, hogyan, mikortól: zavarba ejtő kérdések 221
    VI.2. Az összhang biztosításának elvei, illetve eszközei 223
        VI.2.1. Az összhang biztosítása a jogalkotás útján 223
        VI.2.2. Az összhang biztosítása a bírói és a hatósági jogalkalmazás által 226
        VI.2.3. Az Alkotmánybíróság szerepe a két jogrend közötti összhang megteremtésében 227
VII . fejezet
A nemzetközi jog és a belső jog viszonyának rendezésére irányuló kodifikációs kísérletek (1995–2011) 232
    VII.1. Az 1995-ös alkotmánykoncepciótól a 2003-as T/4486. számú törvényjavaslatig 232
    VII.2. A T/4486. számú törvényjavaslat 234
    VII.3. Miért épp dualizmus? 237
    VII.4. Az új Alaptörvény megszületése és nemzetközi jogi klauzulája 243
        VII .4.1. A 2010–2011-es „gyors” alkotmányozás és nemzetközi jogi vonatkozású előkérdései 243
        VII .4.2. Az Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottság munkájától az új Alaptörvény elfogadásáig 246
        VII .4.3. Az Alaptörvény Q) cikke európai alkotmányjogi sztenderdek tükrében 247
VIII . fejezet
Végkövetkeztetések 252
Bibliográfia 261
I. Elsődleges (primér) források 261
  1. Nemzetközi szerződések 261
    1.1. Magyarországon kihirdetett nemzetközi szerződések 261
    1.2. Ki nem hirdetett, illetve egyéb nemzetközi szerződések 264
    1.3. Nemzetközi szerződésnek nem minősülő ún. tárcaegyezmények 265
  2. ENSZ-dokumentumok 265
    2.1. A Biztonsági Tanács határozatai 265
    2.2. A Közgyűlés határozatai 266
    2.3. A Nemzetközi Büntetőbíróság Részes Államainak Közgyűlésének határozatai 266
    2.4. Az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottsága által kidolgozott instrumentumok 266
  3. Egyéb nemzetközi jogi dokumentumok 266
  4. Európai közösségi/uniós jogi aktusok 267
    4.1. Rendeletek 267
    4.2. Határozatok 267
    4.3. Sui generis jogi aktusok 267
  5. Magyar joganyagok 267
    5.1.Törvények 267
    5.2. Törvényerejű rendeletek 269
    5.3. Kormányrendeletek (minisztertanácsi rendeletek) 269
    5.4. Miniszteri rendeletek 270
    5.5. Közjogi szervezetszabályozó eszközök (az állami irányítás egyéb jogi eszközei) 270
    5.6. Törvényjavaslatok 274
    5.7. Egyéb (jogszabály-előkészítő) dokumentumok 275
  6. Bírósági döntések és tanácsadó vélemények 276
    6.1. Állandó Nemzetközi Bíróság 276
    6.2. EN SZ Nemzetközi Bíróság 276
    6.3. Emberi Jogok Európai Bírósága 277
    6.4. Európai Unió Bírósága 277
    6.5. Alkotmánybírósági határozatok és végzések 277
    6.6. Magyar bírósági döntések 278
    6.7. Külföldi bírósági döntések 278
  7. Külföldi nemzeti joganyagok 279
    7.1. Alkotmányok 279
    7.2. Egyéb jogszabályok 279
II. Másodlagos (szekunder) források 280
  1. Enciklopédiák, lexikonok, kommentárok 280
  2. Tankönyvek, kézikönyvek, monográfiák 281
  3. Gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányok 285
  4. Folyóiratcikkek, tanulmányok 293
  5. Szakdolgozatok, Ph.D. disszertációk 299
  6. Publicisztika 299
  7. Internetes források 299
    7.1. Cikkek, előadások 299
    7.2. Egyéb elektronikus tartalmak 300
Summary 301

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Molnár Tamás

Molnár Tamás a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézet egyetemi adjunktusa, 2010-től a osztályvezető (nemzetközi és európai uniós migrációs jog) Belügyminisztérium, Európai Együttműködési Főosztály, Migrációs és Határigazgatási Osztály.

Kapcsolódó termékek

Államtan

Szerző: Visegrády Antal

Internetes ár 1 344 Ft

db

Részletek

Hatósági eljárásjog a közigazgatásban

Szerző: Varga Zs. András, Patyi András

Internetes ár 5 584 Ft

db

Részletek

Magyar kormányzati viszonyok

Szerző: Müller György

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Állampolgárság és államutódlás

Szerző: Ganczer Mónika

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek

Közigazgatás-elmélet

Szerző: Fábián Adrián

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Magyar állam- és jogtörténet - JOG-ÁSZ kártyák

Szerző: Peres Zsuzsanna

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

A közszereplők személyiségi jogai

Szerző: Tattay Levente

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Jog- és állambölcselet

Szerző: Visegrády Antal

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Gyermekeink és a hit
  • Kis méregzsákok - Építsük le az agressziót játékokkal!
  • Érted vagyunk - 10 tanács szülőknek
  • Ne féljünk mások könnyeitől - Hogyan segítsük gyászoló barátainkat és hozzátartozóinkat?
  • Békében élni szüleinkkel – Ahogy a konfliktusaink feloldhatók


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat