Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Fenyvesi Csaba, Herke Csongor, Tremmel Flórián

A büntető eljárásjog elmélete

Megjelenés2012-10-02
Méret: 168 x 238 mm
Terjedelem384
Kötéskartonált
ISBN9789639950832
Jelenleg nem rendelhető.

Ár: 5 980 Ft

Internetes ár: 4 784 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 784 Ft

A kötet a büntető eljárásjog tudományában vezérfonalul szolgálhat a joghallgatóknak a szigorlatra való felkészülésben, elméleti alapvetést adhat a jogalkalmazóknak a mindennapi jogértelmezésben, segítséget nyújthat tudományos kutatóknak, egyetemi oktatóknak saját jogterületük műveléséhez. Mindezt teszi széleskörű hazai és nemzetközi szakirodalom alapján, olvasmányosan, szemléletesen, sok-sok jól hasznosítható, áttekintő táblázat bemutatásával.

 Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Tartalomjegyzék

 

ELŐSZÓ        11

Átfogó jogirodalmi művek    13

Tankönyvek    13

Kommentárok 14

Egyéb összefoglaló művek    15

Idegen nyelvű alapművek      20

Szakfolyóiratok          23

Magyar nyelvű folyóiratok    23

Idegen nyelvű folyóiratok     24

I. fejezet: A büntetőeljárás     27

1.1.      A büntetőeljárás strukturális megközelítése  27

1.1.1.   A büntetőeljárás mint az állami szervek közhatalmi tevékenységének
fontos része    27

1.1.2.   A büntetőeljárás szakaszai     27

1.1.3.   Az elsőfokú bírósági eljárás jelentősége. A tárgyalás menete           28

1.2.      A büntetőeljárás funkcionális megközelítése 31

1.2.1.   A büntetőeljárás külső funkciói         31

1.2.1.1. Az anyagi büntetőjog érvényre juttatása      31

1.2.1.2. Az alaki törvényesség biztosítása     31

1.2.1.3. Az igazság elérése     32

1.2.2.   A büntetőeljárás belső funkciói         33

1.3.      A büntetőeljárás alanyai         33

1.3.1.   A büntetőeljárás főszemélyei             33

1.3.2.   A büntetőeljárás mellékszemélyei      34

1.4.      A büntetőeljárás tartalma       35

1.5.      A büntetőeljárás "válsága"     35

1.5.1.   A büntetőeljárás a "régi kettős szorításban"  35

1.5.2.   A büntetőeljárás "új kettős szorításban"        36

1.6.      A büntető eljárásjog értelmezése és hatálya  37

1.7.      A büntető eljárásjog tudománya        38

1.8.      A magyar büntető eljárásjog tudománya       39

1.9.      A büntető eljárásjog tudományának viszonya más jogági
és egyéb tudományokhoz      40

1.9.1.   Az ún. "bűnügyi tudományok"         40

1.9.2.   Alkotmányjog, nemzetközi jog, közigazgatási jog, polgári eljárásjog          40

II. Fejezet: A büntetőeljárás alapelvei           47

2.1.      Az alapelvek lényegi ismérvei           47

2.2.      Az alapelvek csoportosítása   48

2.3.      Az "alapelv-infláció" veszélye           50

2.4.      A régi és az új "vezérelvek" (szuperelvek) megjelenése        50

2.4.1.   A tisztességes eljáráshoz való jog (elve)        51

2.4.2.   Az ún. "jogállami büntetőeljárás" (elve)        52

2.4.3.   A "fegyverek egyenlőségének" elve  52

2.4.4.   Az alkotmányos büntetőeljárás          53

2.5.      Az alapelvek normativitásának kérdése        54

2.6.      Az alapelvek jelentősége – az igazságszolgáltatás ismérvrendszere 54

2.7.      Egyes alapelvek          55

2.7.1.   A hivatalbóliság elve  55

2.7.2.   Az ártatlanság vélelme           58

2.7.3.   A "nemo tenetur" elve           62

2.7.4.   A védelem elve           63

2.7.5.   A kontradiktórium elve          65

2.7.6.   A nyilvánosság elve    68

2.7.7.   A bizonyítékok szabad mérlegelésének az elve         70

2.7.8.   A közvetlenség elve   72

2.7.9.   A szóbeliség elve. Az anyanyelvhasználat elve         75

2.7.10. A jogorvoslati jogosultság elve          77

2.7.11. Az emberi jogok tiszteletben tartásának elve            79

2.7.12. A bírósági eljáráshoz való jog. A büntetőjogi felelősség önálló elbírálása    82

III. Fejezet: Az alanyok         87

3.1.      A büntetőügyekben eljáró hatóságok            87

3.1.1.   A bíróság        87

3.1.2.   Az ügyész       91

3.1.3.   A nyomozó hatóságok           94

3.1.4.   Az eljáró hatóságok tagjainak kizárása         94

3.2.      A résztvevők   98

3.2.1.   A terhelt          98

3.2.2.   A védő            101

3.2.3.   A sértett          106

3.2.3.1.            A "csak" sértett          107

3.2.3.2.            A magánvádló            108

3.2.3.3.            A pótmagánvádló       110

3.2.3.4.            A magánfél     111

IV. Fejezet: A bizonyítás        125

4.1.      Az eljárási cselekményekről általában           125

4.2.      A bizonyítás meghatározása   128

4.3.      A bizonyíték fogalma 132

4.4.      A bizonyítékok osztályozása  136

4.5.      A közvetett bizonyítékokkal történő bizonyítás főbb jellemzői       138

4.6.      A jogellenes bizonyítékok alapkérdései         143

4.7.      A "titkos" bizonyítékok főbb problémái       147

4.8.      Az egyes bizonyítékok           150

4.8.1.   A tanúvallomás           150

4.8.2.   A terhelt vallomása     155

4.8.3.   A szakvélemény         161

4.8.4.   A tárgyi bizonyítási eszköz    168

4.8.5.   Az okiratok     169

4.8.6.   A szemle         170

4.8.7.   A helyszínelés (helyszíni kihallgatás) 171

4.8.8.   A bizonyítási kísérlet  172

4.8.9.   A felismerésre bemutatás       172

4.8.10. A szembesítés 173

4.8.11. A szakértők párhuzamos meghallgatása        174

V. Fejezet: A kényszerintézkedések   184

5.1.      A kényszerintézkedések felosztása    184

5.2.      A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések    186

5.2.1.   Az előzetes letartóztatás        186

5.2.2.   Az előzetes letartóztatást helyettesítő kényszerintézkedések          195

5.2.2.1.            A lakhelyelhagyási tilalom     196

5.2.2.2.            A házi őrizet   198

5.2.2.3.            Intézkedés a külföldre utazási tilalom biztosítására  199

5.2.2.4.            Az óvadék      199

5.2.2.5.            A távoltartás   201

5.2.3.   Az ideiglenes kényszergyógykezelés 202

5.2.4.   Az őrizetbevétel         204

5.2.5.   Az elővezetés 206

5.3.      Más emberi jogokat korlátozó kényszerintézkedések           207

5.3.1.   A házkutatás   207

5.3.2.   A motozás       210

5.3.3.   Lefoglalás       211

5.3.4.   A számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés           213

5.3.5.   A zár alá vétel (bűnügyi zárlat)          214

5.3.6.   A biztosítási intézkedés         216

5.3.7.   Eljárási szankciók       217

5.3.7.1.            A rendbírság   217

5.3.7.2.            A testi kényszer alkalmazása  217

5.3.7.3.            Egyéb eljárási szankciók        217

VI. Fejezet: A büntetőeljárás előkészítő szakasza     223

6.1.      A büntetőeljárás feltételei      224

6.2.      A nyomozás szerepe, menete 226

6.3.      A feljelentési jogosultság és kötelezettség. A feljelentés módja       228

6.4.      A nyomozás megkezdése (intézkedések és határozatok a feljelentés alapján)         230

6.5.      A nyomozás lefolytatása (teljesítése) 234

6.6.      A nyomozási bíró eljárása      247

6.7.      Jogorvoslat a nyomozás során           249

6.8.      A nyomozás lezárása  251

VII. Fejezet: A közbenső eljárás        259

7.1.      A vádemelés   259

7.2.      A tárgyalás előkészítése         264

VIII. Fejezet: A bírósági szak            269

8.1.      Az elsőfokú tárgyalás fő szabályai    269

8.1.1.   A tárgyalás jelentősége. A tárgyalás monista és dualista rendszere  269

8.1.2.   A tárgyalás vezetése és rendjének fenntartása.
A tárgyalásvezetés főbb modelljei     271

8.1.3.   Jelenlét az elsőfokú tárgyaláson és az ennek biztosítására szolgáló intézkedések   273

8.1.4.   A bizonyítás felvétele, mellőzése és kiegészítése      273

8.1.5.   A vád elejtése és módosítása             274

8.1.6.   Perbeszédek és felszólalások 276

8.2.      A büntetőeljárás differenciálása        279

8.2.1.   A büntetőeljárás differenciálásának története és modelljei   279

8.2.2.   A terhelt személyéhez kötődő különeljárások           281

8.2.2.1.            A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás   281

8.2.2.2.            A katonai büntetőeljárás        283

8.2.2.3.            Eljárás a távollévő terhelt ellen          285

8.2.2.4.            A jogi személy elleni büntetőeljárás   285

8.2.3.   A büntetőeljárás egyszerűsítése         287

8.2.3.1.            A gyorsított eljárás (bíróság elé állítás)          288

8.2.3.2.            A vádelhalasztás         290

8.2.3.3.            A büntetőparancs (tárgyalás mellőzése)        291

8.2.3.4.            Eljárás kiemelt jelentőségű ügyekben            292

8.2.4.   Megegyezésen alapuló eljárások        293

8.2.4.1.            A mediáció (közvetítői eljárás)          295

8.2.4.2.            A vádalku       297

8.2.5.   A sértetti vádképviselet         301

8.2.5.1.            A magánvádas eljárás             301

8.2.5.2.            A pótmagánvádas eljárás       307

8.3.      Az elsőfokú tárgyaláson hozott határozatok 310

8.3.1.   A bírósági határozatok csoportosítása és a határozathozatal            310

8.3.2.   Az eljárást megszüntető végzés         311

8.3.3.   Az elsőfokú ítélet       312

8.3.4.   Az ügydöntő határozat közlése         313

8.3.5.   A vád és az ügydöntő határozat viszonya: a tettazonosság jelentősége       314

8.3.6.   A jogerő          316

8.3.6.1.            A jogerő fogalma, lényeges ismérvei és fajtái           316

8.3.6.2.            A jogerőre képes határozatok 318

8.3.6.3.            A jogerőre emelkedés időpontja        319

8.3.6.4.            A jogerő hatásai          320

8.3.6.5.            A jogerő terjedelme    320

8.3.6.6.            A jogerő feloldása      321

8.4.      A perorvoslatok          321

8.4.1.   A perorvoslatok fogalma és felosztása          321

8.4.2.   A perorvoslatok fő kérdései   321

8.4.2.1.            Hány fokú legyen a (rendes) perorvoslati rendszer? 322

8.4.2.2.            Milyen legyen a felülbírálat terjedelme?       324

8.4.2.3.            Milyen legyen a fellebbviteli bíróság döntési jogköre?         326

8.4.2.4.            A súlyosítási tilalom   327

8.4.2.5.            Az eljárási szabálysértések (error in procedendo) csoportosítása
és következményeik   331

8.4.2.6.            A megalapozatlanság esetei és fokai, a megalapozatlanság kiküszöbölésének eszközei és módjai             332

8.4.2.7.            A végzés elleni fellebbezés    337

8.5.      A fellebbezésre jogosultak. A fellebbezés alapja, hatálya, bejelentése, visszavonása          337

8.6.      A másodfokú bírósági eljárás előkészítése és lefolytatása    339

8.6.1.   A másodfokú bírósági eljárás előkészítése    339

8.6.2.   A fellebbezési tanácsülés       340

8.6.3.   A fellebbezési nyilvános ülés 340

8.6.4.   A fellebbezési tárgyalás         341

8.6.5.   A másodfokú határozatok      342

8.7.      A harmadfokú eljárás 345

8.8.      A megismételt eljárás             347

8.8.1.   Az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése  347

8.8.2.   A megismételt eljárás szabályai         348

8.9.      A rendkívüli perorvoslatok    349

8.9.1.   A ténykérdésekkel összefüggő rendkívüli perorvoslat         349

8.9.2.   A jogkérdésekkel összefüggő rendkívüli perorvoslatok       353

8.9.2.1.            A felülvizsgálat          353

8.9.2.2.            A törvényességi jogorvoslat   357

8.9.2.3.            A jogegységi eljárás    358

8.9.2.4.            Az alkotmányjogi panasz       359

IX. Fejezet: A különleges eljárások. A határozatok végrehajtása     372

9.1.      A különleges eljárások fogalma, közös szabályai és felosztása        372

9.2.      A büntetőjogi szankciókkal kapcsolatos különleges eljárások          373

9.3.      A "nemzetközi vonatkozású" eljárások         375

9.4.      Egyéb különleges eljárások    377

9.5.      A határozatok végrehajtása    378

 

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Fenyvesi Csaba

Fenyvesi Csaba a PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék habilitált egyetemi docense, doktori aliskola vezetője. Jogi és közgazdasági tudományos munkája mellett védőügyvédi praxissal is rendelkezik. Eddig négy monográfiát írt, hat büntető eljárásjogi és kriminalisztikai egyetemi tankönyv társszerzője és tizenkét kötet szakmai szerkesztője volt. Egyéb publikációinak száma eléri a kettőszázhetvenet, összesen tizenkilenc országban jelent meg tanulmánya. Négy nemzetközi és öt magyar szakmai társaság, illetve szerkesztőség tagja. Munkáját Arany Katedra, Kiváló Ügyvédi Munkáért és PAB Tudományszervezési Díjjal ismerték el.

Herke Csongor

Dr. Herke Csongor a PTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszék tanszékvezető egyeti tanára, a Kriminalisztikai Szakirányú Továbbképzés szakvezetője, ügyvéd. Számos magyar és nemzetközi tudományos társaság tagja. Több mint félszáz publikációja jelent meg.
A szerző életrajzát, tudományos munkásságát lásd bővebben itt.

Tremmel Flórián

Dr. Tremmel Flórián a PTE ÁJK emeritus professzora, a Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszék egyetemi tanára, a magyar büntetőeljárás elismert szakértője, egyénisége, a Közép-Európai Bűnügyi Együttműködés (CECC) egyik alapítója.

Kapcsolódó termékek

Válogatott európai önkormányzati modellek

Szerző: Rixer Ádám, Fábián Adrián, Bencsik András

Internetes ár 2 624 Ft

db

Részletek

Bölcselet, vallás, állami egyházjog

Szerző: Ádám Antal

Internetes ár 4 785 Ft

db

Részletek

A járási rendszer kialakítása

Szerző: Bordás Mária

Internetes ár 1 584 Ft

db

Részletek

Kriminalisztika

Szerző: Tremmel Flórián, Herke Csongor, Fenyvesi Csaba

Internetes ár 5 584 Ft

db

Részletek

Európajog. JOG-ÁSZ Kártyák

Szerző: Karoliny Eszter

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai

Szerző: Kajtár István

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban

Szerző: Nochta Tibor

Internetes ár 3 184 Ft

db

Részletek

Európai gazdasági és politikai föderalizmus

Szerző: Marján Attila

Internetes ár 2 944 Ft

db

Részletek

50 éves a polgári perrendtartás

Szerző: Kengyel Miklós

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Magyar állam- és jogtörténet - JOG-ÁSZ kártyák

Szerző: Peres Zsuzsanna

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

Az Európai Unió közjogi alapjai I.

Szerző: Szalayné Sándor Erzsébet

Internetes ár 4 384 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Békében élni szüleinkkel – Ahogy a konfliktusaink feloldhatók
  • Kis méregzsákok - Építsük le az agressziót játékokkal!
  • A léleknek idő kell
  • Anyanyelvi észtekergető - Kreatív nyelvi feladatsorok 6-7. és 8-10. osztályosok számára
  • Gyermekeink és a hit


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat