Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Pálné Kovács Ilona

Helyi kormányzás Magyarországon

Megjelenés2008-03-26
Méret: B/5
Terjedelem320
Kötéskeménytáblás
ISBNISBN9789639542631
Jelenleg rendelhető.

Ár: 4 360 Ft

Internetes ár: 3 488 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
3 488 Ft

db

A könyv a magyar önkormányzati rendszer utóbbi közel két évtizedének mérlege. A szerző bemutatja a helyi és középszintű kormányzás modelljét és formálódását, előnyeit és hátrányait részben saját kutatások, részben a témában született szakirodalom és egyéb források alapján. A munka igyekszik interdiszciplináris megközelítést adni, kiemelve a politikatudományi dimenziókat, a hazai gyakorlatot a nemzetközi trendek tükrében értékeli. A szerző véglegesen leszámol a helyi önkormányzáshoz fűzött rendszerváltáskori illúziókkal, vélhetően vitát provokálva a témával foglalkozók körében.
2009. évi Kolnai-díjas könyv!.:: A szerző ajánlása:

Magyarországon a „helyi” eleve másodrangúságot üzenő jelző. A helyi kormányzás a politika és a politikatudomány mostohagyermeke. Kevesen vagyunk, akik komolyan gondoljuk, hogy a rezsimek legitimációját, a polgárok elégedettségét, s a közhatalom hatékonyságát alapvetően meghatározó dimenzióról van szó. A 2008-ban nagykorúvá vált magyar önkormányzati rendszer mérlege azt mutatja, hogy ezt a jelentőséget még nem ismertük fel. Magyarország centralizált maradt, az önkormányzatiság már nem sikertörténet, hanem a válság egyik fontos színtere.

Pálné Kovács Ilona


A könyvről írták: 

.:: A könyv elnyerte az év legjobb politikatudományi publikációjának járó Kolnai-díjat! Részlet a méltató beszédből:

"A ›Helyi kormányzás Magyarországon‹ – úgy vélem - három okból is jelentős munka.
Először is, az első olyan átfogó igényű hazai könyv a helyi kormányzásról, amely politikatudományi megközelítésű. A helyi politikával nem foglalkozók számára is érthető és szisztematikus áttekintést nyújt; a lokális politika minden dimenzióját érintve (megyei, regionális, helyi szint). Másodszor, a helyi politika iránt mélyebben érdeklődők számára értékes áttekintést ad a helyi politika kutatások nemzetközi paradigmáiról és kutatási irányzatairól, miközben végig következetesen alkalmazza a nemzetközi összehasonlító szempontot. A ›Helyi kormányzás Magyarországon‹ megkerülhetetlen kiindulópontként szolgál minden további, a helyi politikával foglalkozó kutatás számára. Harmadszor, közérthetősége, áttekintő és összefoglaló jellege miatt a helyi önkormányzatok, a regionális politika egyetemi oktatása során, mint tankönyv is hasznosulhat."

Körösényi András, a Magyar Politikatudományi Társaság elnöke

(A teljes méltatást
itt olvahatja.).:: Részlet a Politikatudományi Szemléből:

"...Hogy ... a krónika lapjai az elmúlt több mint másfél évtizedben mivel teltek meg, az már más kérdés. erre csak kevesen figyeltek, s a figyelem is sokszor szelektív, megosztott, egyoldalú vagy éppen lankadó volt. Szerencsére mindig napvilágot látnak olyan elemzések, komplex szemléletû, összefoglaló munkák, melyek vállalva az interdiszciplináris megközelítés intellektuális és módszertani kihívásait, s az esetleges tévedés kockázatát, a teljességre törekszenek. Ilyen munka Pálné Kovács Ilona Helyi Kormányzás Magyarországon címû monográfiája ...
... Az igényes kivitelû, gazdag szakirodalmat feldolgozó munka a Dialóg Campus Kiadó immáron évtizedek óta folytatott értékteremtõ munkáját dicséri. A könyv egyaránt ajánlható az elmélet és a gyakorlat képviselõi számára, Magyary iránymutatását követve: „Az államférfi zongorája a közigazgatás.” A mester mondása nyilván azt jelenti, hogy a komponistának a zongorához nagyon kell értenie."

Józsa Zoltán írása, Politikatudományi Szemle XVII/3. 173–179.

 

.:: önkornet - Önkormányzai közéleti hírportál


 

Tartalomjegyzék

Előszó 9

I. fejezet: Elméleti keretek 11

1. A helyi-területi kormányzás fogalmi keretei,
történeti fejlődése 13

1.1. A központi és helyi hatalom változó egyensúlya 13

1.2. A regionalizáció, a kormányzati rendszerek
konvergenciája – új trendek 15

1.3. A helyi kormányzás tudományos kutatása 20

2. A fontosabb fogalmak 21

2.1. Centralizáció, decentralizáció, önkormányzati autonómia 22

2.2. Szubszidiaritás 27

3. Az állam térbeli szerkezete 30

3.1. A szintek száma, jellege szerinti modellek 30

3.2. Az irányítás alapszintje: helyi közösség – község,
város – vonzáskörzet 35

3.3. A városi igazgatás 39

3.4. A település feletti igazgatási egységek 41

3.5. A kormányzat alatti szintek, a régiók 43

3.6. Az önkormányzatok részvétele a nemzetközi kormányzásban 46

4. A helyi-területi funkciók, szerepkörök 48

4.1. A hatásköri felhatalmazás technikái 48

4.2. Új szereplők a helyi-területi funkciók ellátásában 48

4.3. A helyi önkormányzati szerepkörök 50

5. Az önkormányzati szervezet 52

5.1. Képviselet és komplexitás 52

5.2. A képviseleti, választott szervezeti egységek 54

5.3. A végrehajtás és a hivatal 57

5.4. A közvetlen demokrácia intézményei 59

6. A területi/vertikális hatalommegosztás és az önkormányzati szektor
alkotmányos szabályozása az Európai Unió tagországaiban 60

6.1. A szövetségi államok területi hatalommegosztásának jellemzői 61

6.2. A regionalizált államok területi közigazgatásának
alkotmányos szabályai 66

6.3. Az unitárius államok önkormányzatainak alkotmányos helyzete 72

6.4. A. főbb fejlődési trendek 83

II. fejezet: A helyi/regionális politika 87

1. A helyi politika kutatási irányzatai 89

1.1. A lokalitás – új dimenzió 89

1.2. Létezik-e helyi hatalom? 91

1.3. Ki kormányoz – elitisták és pluralisták vitája 92

1.4. Városok, mint gazdasági szereplők, az „urban regime” 94

1.5. Globalizáció és helyi kormányzás 96

2. Regionalizmus – a politikatudományi érdeklődés új terepe 96

2.1. A regionalizmus térhódítása 96

2.2. A régiók, mint fejlesztési keretek és szereplők 99

2.3. A régiók, a „governance” színterei 100

2.4. A régiók és a többszintű kormányzás 104

2.5. Régió és civil társadalom 106

3. Összefoglalás 107

3.1. A fő változási irányok 107

3.2. A helyi és makropolitika különbségei 109

III. fejezet: A magyar helyi–területi közigazgatás
történeti fejlődése 113

1. Az államalapítás, a feudális államfejlődés 115

2. A polgári állam 119

3. A szovjet típusú tanácsrendszer
a pártállam keretei között, 1950–1989 122

4. A magyar helyi kormányzás fejlődéséből
levonható tanulságok 126

IV. fejezet: A magyar önkormányzati modell 129

1. A szabályozás körülményei, az 1990-ben követett értékek 131

2. Az alkotmányos, elvi alapok 132

3. Az önkormányzati törvény lényegi sajátosságai 134

3.1. Az önkormányzati szintek, státusok 135

3.2. Az önkormányzati szervezet szabályozása 147

3.3. Az önkormányzatok és helyi társadalom viszonyrendszerének
szabályozása 154

3.4. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök 155

3.5. Az önkormányzatok pénzügyi alapjainak, gazdálkodásának
szabályozása 159

3.6. Az önkormányzatok és az állam viszonyrendszere
az önkormányzati törvény alapján 161

4. A helyi önkormányzati rendszer szabályozása, formálása
az önkormányzati törvény elfogadását követően 166

V. fejezet: A területi államigazgatás szabályozása
és fejlődése 169

VI. fejezet: A magyar önkormányzati rendszer szerkezeti
formálódása 181

1. Elaprózott helyi közigazgatás és az integráció elemei 183

2. A megyei szint gyengülése és „osztódása” 192

VII. fejezet: Az önkormányzatok feladat-
és eszközrendszerének alakulása,
működésük főbb jellemzői 197

1. A települési önkormányzatok szolgáltató tevékenysége 199

2. A megyei önkormányzati funkciók alakulása 205

3. Az önkormányzatok finanszírozási gyakorlata 212

3.1. A pénzügyi szabályozás változásai 212

3.2. A megyei önkormányzatok finanszírozásának néhány specialitása 219

3.3. Az önkormányzatok pénzügyi helyzetének összegző értékelése 222

VIII. fejezet: A rendszerváltás utáni helyi politika 227

1. Az örökség 229

2. A helyi választások 231

3. A helyi politika legfontosabb szereplői és működési sajátosságai 241

3.1. A pártok 241

3.2. Az önkormányzati testületek 244

3.3. Az önkormányzati tisztségviselők 246

3.4. A hivatal 252

4. A helyi társadalom és az önkormányzatok,
a helyi hálózatok 255

4.1. A helyi népszavazás, közmeghallgatás 256

4.2. A civil társadalmi részvétel általános jellemzői 258

4.3. A gazdasági szereplők, önkormányzati intézmények
és az önkormányzatok 263

4.4. A helyi hálózatok 266

5. A megyei szintű politika 270

5.1. Általános jellemzők 270

5.2. A megyei testületi, képviseleti munka 272

5.3. A zsugorodó, instabil hivatal 273

5.4. A megyei hálózatok 274

6. A politika új színtere, a régió 274

IX. fejezet: Összegzés, forgatókönyvek 283

1. A területi/helyi kormányzatok hatalmi pozíciója, szerkezete 285

1.1. Szétaprózódás 285

1.2. Centralizáció 287

1.3. Érdekmegosztottság, kódolt konfliktusok 287

2. A helyi kormányzás szolgáltatásainak minősége, hatékonysága 288

3. Önkormányzatok és fejlesztéspolitika 290

4. A helyi kormányzás demokratizmusa 292

5. A helyi kormányzás megújulási képessége, a perspektívák 294

Felhasznált irodalom 301

 

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Pálné Kovács Ilona

Pálné Kovács Ilona a kutatás vezetője és a kötet szerkesztője, az MTA levelező tagja, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetének igazgatója. Évtizedek óta foglalkozik az önkormányzatokkal, a területfejlesztés irányítási, intézményi összefüggéseivel. A PTE egyetemi tanáraként, doktoriskolai programvezetőként a hallgatókat igyekszik a decentralizált kormányzás elméletébe bevezetni.

Kapcsolódó termékek

Magasfeszültség. Városi szolgáltatások

Szerző: Horváth M. Tamás

Internetes ár 3 980 Ft

db

Részletek

Korrupció (Akadémiai Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 4 950 Ft

db

Részletek

Iskolai veszélyek (CompLex Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 4 410 Ft

db

Részletek

A közigazgatási jog alkotmányos meghatározottsága

Szerző: Varga Zs. András

Internetes ár 1 904 Ft

db

Részletek

Közigazgatási urbanisztika (HVG-ORAC Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 4 400 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Gyermekeink és a hit
  • Kis méregzsákok - Építsük le az agressziót játékokkal!
  • Olyan undokok vagytok! – Ahogy a szülők, óvónők a gyermeki konfliktusokat megoldhatják
  • Békében élni szüleinkkel – Ahogy a konfliktusaink feloldhatók
  • Szabaduljunk meg lelki terheinktől - Éljünk könnyebben!


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat