hu
 • en
 • 0

  A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása (Typotex kiadó)

  – Regisztráljon, hogy elsőként értékelhesse a terméket!
  El­ke­se­rí­tő, hogy az ál­la­tok mennyi­re ha­son­lí­ta­nak az em­ber­re. És vi­szont. De a velük való nemes ve­tél­ke­dés­ben mi, em­be­rek ju­tot­tunk el ahhoz a ki­vált­ság­hoz, hogy ki­pusz­tít­has­suk egész kör­nye­ze­tün­ket, nö­vé­nyes­tül, ál­la­tos­tul, em­ber­fa­jos­tul. Dia­mond a ro­kon­ság ala­pos - és él­ve­ze­tes - vé­gig­te­kin­té­se során azt la­tol­gat­ja ebben a köny­vé­ben, hogy vajon van-e még esély ész­hez té­ré­sünk­re. Mert­hogy nem va­gyunk kü­lö­nös anyag­ból gyúr­va; DNS-ünk csak 1,6 szá­za­lék­ban kü­lön­bö­zik a kö­zön­sé­ges csim­pánz és a törpe csim­pánz DNS-étől. Őket csak mos­ta­ná­ban irt­juk ki, míg a másik ked­ves ro­kont, a Ne­an­der-völ­gyi em­bert már negy­ven­ezer évvel ez­előtt ki­pusz­tí­tot­tuk.
  Szerző: DIAMOND, Jared
  Termék adatok
  Szerző:
  ISBN:
  9789632790732
  Méret:
  B/5
  Oldalszám:
  416
  Kötés:
  kötve

  Megrendelés

  Nyomtatott
  4.800Ft
  El­ke­se­rí­tő, hogy az ál­la­tok mennyi­re ha­son­lí­ta­nak az em­ber­re. És vi­szont. De a velük való nemes ve­tél­ke­dés­ben mi, em­be­rek ju­tot­tunk el ahhoz a ki­vált­ság­hoz, hogy ki­pusz­tít­has­suk egész kör­nye­ze­tün­ket, nö­vé­nyes­tül, ál­la­tos­tul, em­ber­fa­jos­tul. Dia­mond a ro­kon­ság ala­pos - és él­ve­ze­tes - vé­gig­te­kin­té­se során azt la­tol­gat­ja ebben a köny­vé­ben, hogy vajon van-e még esély ész­hez té­ré­sünk­re. Mert­hogy nem va­gyunk kü­lö­nös anyag­ból gyúr­va; DNS-ünk csak 1,6 szá­za­lék­ban kü­lön­bö­zik a kö­zön­sé­ges csim­pánz és a törpe csim­pánz DNS-étől. Őket csak mos­ta­ná­ban irt­juk ki, míg a másik ked­ves ro­kont, a Ne­an­der-völ­gyi em­bert már negy­ven­ezer évvel ez­előtt ki­pusz­tí­tot­tuk. De pusz­tí­tó haj­la­ma­in­kon túl az iga­zán és ki­zá­ró­lag em­be­ri­nek te­kin­tett nyelv­nek és mű­vé­szet­nek is van­nak ál­la­ti elő­fu­tá­rai, hi­szen ko­moly mű­ér­tők vél­tek ér­té­kes mű­al­ko­tás­nak ál­la­tok által fes­tett ké­pe­ket. Dia­mond ámu­lat­ba ejti ol­va­só­ját, mikor el­ját­szik az alap­ve­tő „Ehess, ihass, ölel­hess, al­hass!" bio­ló­gi­ai pa­ra­mé­te­re­i­nek kis mó­do­su­lá­sa­i­nak gon­do­la­tá­val. Meg­ért­jük, hogy ci­vi­li­zá­ci­ónk, eti­kánk, élet­mó­dunk mi­lyen erős össze­füg­gés­ben van bio­ló­gi­ai mi­vol­tunk­kal. Új né­ző­pont ez. Fon­tos tud­nunk.
  Szerző: DIAMOND, Jared

  NKE Könyvesbolt (Oktatási Épület)
  1083 Budapest, Üllői út 82.

  Dialóg Eötvös és HVG-ORAC Könyvesbolt
  1053 Budapest, Károlyi u. 17.

  Dialóg Kaptár Könyvesbolt
  7622 Pécs, Universitas u. 2/a

  Kosár tartalma

  ingyenes kiszállítás
  Pénztárhoz