hu
 • en
 • 0
  a szkeptikus környezetvédő útikalauza a globális felmelegedéshez
  A Cool it út­tö­rő kez­de­mé­nye­zés: a benne fel­kí­nált új pers­pek­tí­vák, ame­lyek az ember és a kör­nye­zet igé­nye­in egy­aránt ala­pul­nak, meg fog­ják vál­toz­tat­ni a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés­ről foly­ta­tott vi­tá­kat.
  Szerző: LOMBORG, Bjorn
  Termék adatok
  Szerző:
  ISBN:
  9789639664883
  Méret:
  A/5
  Oldalszám:
  232

  Megrendelés

  Nyomtatott
  2.500Ft
  a szkeptikus környezetvédő útikalauza a globális felmelegedéshez
  A Cool it út­tö­rő kez­de­mé­nye­zés: a benne fel­kí­nált új pers­pek­tí­vák, ame­lyek az ember és a kör­nye­zet igé­nye­in egy­aránt ala­pul­nak, meg fog­ják vál­toz­tat­ni a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés­ről foly­ta­tott vi­tá­kat.
  Lom­borg azt ál­lít­ja, hogy a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dést meg­ál­lí­ta­ni kí­vá­nó kö­rül­mé­nyes és sok bil­lió dol­lá­ros men­tő­ak­ci­ók in­kább ala­pul­nak ér­zel­mi, mint szi­go­rú­an tu­do­má­nyos fel­té­te­le­zé­se­ken, és a ha­tá­suk az el­kö­vet­ke­zen­dő év­szá­za­do­kat te­kint­ve tel­je­sen el­enyé­sző lesz. Ha in­kább a ma­lá­ria és az AIDS ellen har­col­nánk, és el­ér­nénk, hogy a vi­lá­gon min­de­nütt le­hes­sen biz­ton­sá­gos ivó­víz­hez jutni, mind­ezek a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés el­le­ni harc tö­re­dé­ké­be ke­rül­né­nek, több mil­lió ember éle­tét men­te­nék meg, rá­adá­sul az ered­mé­nye­ket már a mi ge­ne­rá­ci­ónk is él­vez­het­né.
  Lom­borg föl­ve­ti a kér­dést, miért képes a klí­ma­vál­to­zás té­má­ja el­nyom­ni a ra­ci­o­ná­lis dia­ló­gust és az ér­tel­mes vé­le­mény­kü­lönb­ség le­he­tő­sé­gét. Cool it című köny­ve ko­runk egyik leg­töb­bet vi­ta­tott és leg­na­gyobb ha­tá­sú műve.
  A ma­gyar ki­adást ki­egé­szí­tet­tük a könyv­ben sze­rep­lő rö­vi­dí­té­sek jegy­zé­ké­vel és az adat­so­rok­kal, hogy az Ol­va­sók könnyeb­ben meg­ta­lál­has­sák, ill. fel­idéz­hes­sék a meg­le­pő szá­mo­kat.
  Bjorn Lom­borgot, a Szkep­ti­kus Kör­nye­zet­vé­dő és a Cool it szer­ző­jét, a Time Ma­ga­zi­ne 2004-ben a világ 100 leg­be­fo­lyá­so­sabb em­be­re közé vá­lasz­tot­ta; a Fo­rei­gn Po­li­cy and Pros­pect ma­ga­zin 2005-ös lis­tá­ja alap­ján ő a világ 14. leg­be­fo­lyá­so­sabb tu­do­má­nyos sze­mé­lyi­sé­ge; 2008-ban a Gu­ar­di­an őt is azon 50 ember közé so­rol­ta, aki meg­ment­he­ti boly­gón­kat. Lom­borg a Dán Kör­nye­zet­vé­del­mi Ér­té­ke­lő In­té­zet igaz­ga­tó­ja, a Kop­pen­há­gai Üz­le­ti Fő­is­ko­la ta­ná­ra és a Con­sen­sus Cen­ter ala­pí­tó igaz­ga­tó­ja.
  Szerző: LOMBORG, Bjorn

  NKE Könyvesbolt (Oktatási Épület)
  1083 Budapest, Üllői út 82.

  Dialóg Eötvös és HVG-ORAC Könyvesbolt
  1053 Budapest, Károlyi u. 17.

  Dialóg Kaptár Könyvesbolt
  7622 Pécs, Universitas u. 2/a

  Kosár tartalma

  ingyenes kiszállítás
  Pénztárhoz